Zestawy tematyczne

Zarządzanie ryzykiem finansowym i walutowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym i walutowym

cena: 69,00 zł netto

cena: 84,87 zł brutto

Każda działalność obarczona jest ryzykiem, gdyż duża część zjawisk, które wpływają na dany podmiot, jest niezależna od jego woli. W konsekwencji możliwe są niepowodzenia czy straty wynikające z pojawienia się czynników, których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec. W literaturze odnajdujemy różne klasyfikacje ryzyka dotykającego podmioty gospodarcze. Jedną z nich jest podział na ryzyko finansowe i niefinansowe, przy czym pierwsze wpływa na sytuację finansową podmiotu w sposób bezpośredni, a drugie – pośredni. Jednym z elementów ryzyka finansowego jest ryzyko walutowe.

Z artykułów dowiesz się m.in.:

 • Jak skutecznie zarządzać ryzykiem finansowym i walutowym?
 • W jakim horyzoncie czasowym badać ryzyka finansowe?
 • Jak z różnych perspektyw badać i mierzyć ryzyko walutowe?
 • W jaki sposób zarządzać ryzykiem ubezpieczeniowym?
 • W jaki sposób zarządzać ryzykiem stopy procentowej?
 • Jak wygląda rynek instrumentów pochodnych wykorzystywanych do minimalizacji ryzyka finansowego w firmie?
 • Jak zmniejszyć  ryzyko braku płynności wykorzystanie budżetowania środków pieniężnych w przewidywaniu poziomu płynności?
 • Dlaczego pozycja walutowa firmy stanowi narzędzie kontrolne w zarządzaniu ryzykiem?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę porównywalności transakcji i zredukować ryzyko podatkowe?
 • Jak wykorzystać MS Excel w analizie ryzyka kursowego?
 • Jak ograniczać ryzyka wynikające ze zmian cen na rynkach finansowych?
Dodaj do koszyka

Zawartość zestawu

nr 2/2010

Ograniczanie ryzyka wynikającego ze zmian cen na rynkach finansowych

Ryzyko walutowe przejawia się w braku pewności co do poprawności naszych prognoz dotyczących przyszłego kształtowania się kursów, a tym samym potencjalnych przychodów czy też kosztów. Ma to istotne znaczenie przy prognozowaniu wszelkiego rodzaju transakcji.

Czytaj więcej
nr 5/2010

Ryzyko wierzytelności

„Don’t count chicken before they hatch” (nie licz kurczaków, zanim się wyklują) – to idiomatyczne stwierdzenie obrazuje, jak ważne jest ujmowanie ryzyka w bieżącej działalności gospodarczej. 

Czytaj więcej
nr 7/2010

Rynek instrumentów pochodnych wykorzystywanych do minimalizacji ryzyka finansowego w firmie

Instrumenty pochodne stają się coraz powszechniejszym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem walutowym, a ich dostępność na polskim rynku oraz płynność rynków tych instrumentów, pozwalają na efektywne zarządzanie.

Czytaj więcej
nr 11/2010

Zarządzanie ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko jako takie jest nieodłącznym składnikiem działalności gospodarczej. Nie ma sposobu na jego całkowite wyeliminowanie, a co więcej, bez jego istnienia świat biznesu straciłby wiele uroku. O wiele bardziej istotną kwestią jest racjonalne podejście do tego zjawiska. Jeśli potrafimy zidentyfikować ryzyko, określić jego potencjalny rozmiar oraz zestawić z oczekiwanymi korzyściami, wtedy...

Czytaj więcej
nr 16/2011

Pozycja walutowa firmy jako narzędzie kontrolne w zarządzaniu ryzykiem

Wielu eksporterów i importerów zadaje sobie pytanie: czy podejmowane działania mające na celu minimalizację ryzyka walutowego mają sens i czy są efektywne?

Czytaj więcej
nr 22/2012

Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności finansowej

BP_1_05.jpeg

Przedsiębiorstwa zakładane są w celu maksymalizacji korzyści m.in. finansowych osiąganych przez ich właścicieli. Dlatego też menedżerowie, ustalając cele, do jakich będzie dążyło przedsiębiorstwo, w perspektywie strategicznej, jak i operacyjnej, zainteresowani są minimalizowaniem odchyleń od oczekiwanych rezultatów. W tym celu często wdrażane jest zarządzanie ryzykiem, które jako proces wspomagający...

Czytaj więcej
nr 23/2012

Jak ograniczać ryzyko wynikające z zapisów w umowach bankowych

Umowy regulujące współpracę przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi są specyficznym rodzajem umów. Każdy, kto pierwszy raz ma w ręku standardową umowę bankową, zwróci zapewne uwagę na jej niesymetryczny charakter i jednostronne zabezpieczenie interesów banku. Na szczęście, przynajmniej dla największych przedsiębiorstw, standardowe umowy właściwie nie istnieją i jeżeli bank chce pozyskać atrakcyjnego...

Czytaj więcej
nr 24/2012

Zarządzanie ryzykiem walutowym

casino-roulette-on-white-xs.jpg

Ryzyko walutowe jest jednym z podstawowych rodzajów ryzyka finansowego. Firma, która posiada jakiekolwiek należności lub zobowiązania denominowane w walutach obcych, których wartość w przeliczeniu na walutę krajową może ulec zmianie, narażona jest właśnie na ryzyko kursowe. Większość firm nie ma możliwości zbilansowania wpływów walutowych w danej walucie takimi samymi wypływami. Pojawia się wtedy konieczność...

Czytaj więcej
nr 24/2012

Jak mierzyć ryzyko walutowe

calculators-and-statistk-xs.jpg

Krach na rynkach finansowych zapoczątkowany w 2008 r. dał się odczuć niemal w każdej branży. Niestabilność finansowa objęła zasięgiem wszystkich – począwszy od organów rządowych, instytucji finansowych czy międzynarodowych korporacji, poprzez lokalne przedsiębiorstwa, kończąc na konsumentach. Zjawisko to przełożyło się na gwałtowne ograniczenie zaufania do instytucji finansowych, które zamiast neutralizować...

Czytaj więcej
nr 24/2012

Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – na przykładzie eksportera

currency-cube-xs.jpg

Ograniczenie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie eksportowym w pierwszej kolejności można oprzeć na czterech metodach. Wchodzą one w skład tzw. hedgingu naturalnego, czyli próby minimalizacji ryzyka walutowego wewnątrz firmy przy wykorzystaniu jej wewnętrznych przepływów.

Czytaj więcej
nr 24/2012

Ryzyko walutowe z różnych perspektyw

inflation-xs.jpg

Każda działalność obarczona jest ryzykiem, gdyż duża część zjawisk, które wpływają na dany podmiot, jest niezależna od jego woli. W konsekwencji możliwe są niepowodzenia czy straty wynikające z pojawienia się czynników, których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec.

Czytaj więcej
nr 24/2012

Wykorzystanie arkusza MS Excel w analizie ryzyka kursowego

data-mining-on-multicolor-puzzle-xs.jpg

Problem ryzyka kursowego pojawia się zawsze, jeżeli strony transakcji nominowane są w różnych walutach. Powszechnie dotyczy to transakcji wynikowej, kiedy nominowanie przychodów i kosztów w tej samej walucie nie powoduje ryzyka kursowego. Typowym stwierdzeniem jest, że bezpieczne jest generowanie kosztów w walucie, w której osiągane są przychody.

Czytaj więcej
nr 32/2014

Analiza porównywalności transakcji: narzędzie redukujące ryzyko podatkowe

3 lipca 2013 r. ogłoszono rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej jako „rozporządzenie”). Weszło ono w życie 18 lipca 2013 r. O nowelizacji ogólnie pisaliśmy w artykule „Ceny transferowe: uwaga...

Czytaj więcej
nr 1/2009

Jak zmniejszyć ryzyko braku płynności. Wykorzystanie budżetowania środków pieniężnych w przewidywaniu poziomu płynności

Utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych wymaga nie tylko bieżącego monitorowania aktualnie posiadanych aktywów bieżących i wkrótce wymaganych zobowiązań, ale też tych których należy się spodziewać w przyszłości. 

Czytaj więcej
nr 56/2018

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

Pojęcie zarządzania ryzykiem z pewnością nie jest obce wielu przedsiębiorcom. Jego definicję znajdziemy w normach ISO (32000:2009), które podają, że jest to „skoordynowane działanie dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka”. Czym jednak jest zarządzanie ryzykiem w kontekście ubezpieczeń i ryzyka ubezpieczeniowego, w jaki sposób je ocenić i jak spojrzeć na nie z perspektywy...

Czytaj więcej
nr 66/2019

W jakim horyzoncie czasowym badać ryzyka finansowe?

MC_66_16.jpg

Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się sposobom, w jakie można je określić, oraz temu, jak zarysować ramy czasowe, w których należy je mierzyć.

Czytaj więcej

Reklama