Po godzinach

chmura.jpeg

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

Redwood Shores (partner Skrivanek)   Finanse i Controlling 53/2017 Tylko on-line Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg

Nowe badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review pokazało, że czynniki ludzkie mają wpływ na chmurową automatyzację oraz ujawniło, jak zmieniają się role działów finansowych, kadrowych i informatycznych w zaspokajaniu potrzeb połączonego przedsiębiorstwa.

mc_52_zdolnosc kredyt.jpg

How to increase the creditworthiness of a company

Justyna Kobza (partner Skrivanek)   Finanse i Controlling 52/2017 Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg

In today’s market reality it is essential to make regular investments in order to maintain company competitiveness and to improve its market position. At almost every stage of development, the company needs free financial resources to, for example, purchase a new building or new machines, which will increase the production capacity of the company or to implement an innovative project, which will enable the  ompany to gain an advantage over competitors.

mc_52_zdolnosc kredyt.jpg

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne przedsięwzięcie pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją. Niejednokrotnie firmy nie mają wystarczającego poziomu wolnych zasobów pieniężnych, więc muszą część środków pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dla przedsiębiorców dostępna jest szeroka oferta instytucji oferujących zróżnicowane instrumenty finansowe, lecz to kredyty bankowe wciąż pozostają dla wielu organizacji najbardziej poszukiwaną formą zewnętrznego finansowania.

Fast and effective out-of-court conflict settlement in the world of business

Ewelina Stobiecka (partner Skrivanek) (partner Szkoła językowa Skrivanek)   Finanse i Controlling 51/2017 Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek_sj.jpg

At the moment of entering into an agreement or undertaking a new business venture, there can be no assurance that misunderstandings will not occur, sooner or later, that may trigger a conflict between the business partners. This may arise not so much from the bad will of the parties as from the changing business environment.

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Ewelina Stobiecka   Finanse i Controlling 51/2017 Tekst otwarty

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Classification and definitions of property, plant and equipment according to the Polish Accounting Act and the international accounting standards

Maria Chochorek (partner Skrivanek)   Finanse i Controlling 49/2017 Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg

The most crucial issues in this respect include defining the rules for disclosing property, plant and equipment as well as establishing the initial value, depreciation charges and impairment losses.

Klasyfikacja i definicje rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Maria Chochorek (partner Skrivanek)   Finanse i Controlling 49/2017 Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg

Do najważniejszych zagadnień w tym zakresie należy określenie zasad ujmowania rzeczowych aktywów trwałych, ustalenie ich wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących z tytułu utraty wartości. Jeżeli ustalimy wyżej wymienione wartości otrzymamy wartość bilansową, która zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu.

Differences in the presentation of financial statements according to the regulations of IAS and the Polish Accounting Act

Maria Chochorek (partner Skrivanek)   Finanse i Controlling 48/2016 Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_skrivanek.jpg

Financial statements provide information on the company, its business, assets and financial position. As such, they constitute a final product of the accounting system, and implement the rule that a true and fair view of the entity must be reflected therein.

Archiwum

Polecamy