Po godzinach

Open access On-line only no. 53/2017

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

chmura.jpeg

Nowe badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review pokazało, że czynniki ludzkie mają wpływ na chmurową automatyzację oraz ujawniło, jak zmieniają się role działów finansowych, kadrowych i informatycznych w zaspokajaniu potrzeb połączonego przedsiębiorstwa.

Read more
Open access no. 53/2017

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

chmura.jpeg

A New Oracle and MIT Technology Review study points to the human factor behind cloud automation and reveals how the roles of finance, HR, and IT departments evolve to meet the needs of connected enterprises.

Read more
no. 52/2017

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

mc_52_zdolnosc kredyt.jpg

W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne...

Read more
no. 52/2017

How to increase the creditworthiness of a company

mc_52_zdolnosc kredyt.jpg

In today’s market reality it is essential to make regular investments in order to maintain company competitiveness and to improve its market position. At almost every stage of development, the company needs free financial resources to, for example, purchase a new building or new machines, which will increase the production capacity of the company or to implement an innovative project,...

Read more
Open access no. 51/2017

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Read more
Open access no. 51/2017

Fast and effective out-of-court conflict settlement in the world of business

At the moment of entering into an agreement or undertaking a new business venture, there can be no assurance that misunderstandings will not occur, sooner or later, that may trigger a conflict between the business partners. This may arise not so much from the bad will of the parties as from the changing business environment.

Read more
Open access no. 49/2017

Klasyfikacja i definicje rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Do najważniejszych zagadnień w tym zakresie należy określenie zasad ujmowania rzeczowych aktywów trwałych, ustalenie ich wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących z tytułu utraty wartości. Jeżeli ustalimy wyżej wymienione wartości otrzymamy wartość bilansową, która zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu.

Read more
Open access no. 49/2017

Classification and definitions of property, plant and equipment according to the Polish Accounting Act and the international accounting standards

The most crucial issues in this respect include defining the rules for disclosing property, plant and equipment as well as establishing the initial value, depreciation charges and impairment losses.

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement