Finanse i Controlling 48/2016 (listopad-grudzień)

Finanse i Controlling nr 48/2016 - Audyt (nad)obowiązkowy

Audyt (nad)obowiązkowy

Politycy zadbali o to, aby sezon ogórkowy nie trwał zbyt długo a publicyści komentujący życie gospodarcze zanadto się nie rozleniwili. Dziennikarze polityczni w ogóle nie mieli wakacji. Tego lata nie zdołali odpocząć, rozpoczynając każdy tydzień od hitchcockowego trzęsienia ziemi, po którym napięcie już tylko rosło.

Gospodarka nie wzbudza takich emocji jak życie parlamentu albo jedna czy druga komisja. Nie znaczy to, że nie bacząc na przeszkody rozwija się ona leniwie w oczekiwanym kierunku i tempie, aby osiągnąć 3,5% wzrostu PKB. Agencje ratingowe nam nie odpuszczają, Unia Europejska także a opozycja też jakby bardziej w tematach ekonomicznych aktywna.

„Koniec misji” ministra Jackiewicza oraz niezwykle spektakularna nominacja „złotego dziecka polskiego przemysłu zbrojeniowego” postawiła w centrum zainteresowania proceder, który sam w sobie nie jest nowy, jednak w nowej rzeczywistości rozrósł się monstrualnie. Pewnie można byłoby przejść nad tym do porządku dziennego, gdyby sprawa nie dotyczyła ponad pięciuset znaczących podmiotów gospodarczych z dziesiątkami (setkami?) tysięcy interesariuszy – od pracowników SSP, przez mniejszościowych udziałowców, aż po kooperantów i to nie licząc rodzin wyżej wymienionych.

Nic więc dziwnego, że zapytaliśmy komentatorów o opinię na temat ekonomicznych konsekwencji procesu, który symbolicznie rozpoczął się chyba w Janowie Podlaskim, a przelał czarę goryczy wraz ze zmianą statutu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chodziło nam – podkreślę jeszcze raz – o konsekwencje dla gospodarki, o wpływ na daily business SSP, ewentualne turbulencje rynkowe, więzi kooperacyjne, umowy międzynarodowe...

Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi co – jako osobę pamiętającą klimat sprzed 1989 roku – lekko mnie zaniepokoiło. Czy temat zbyt błahy, czy wydłużyły się wakacje, a może autocenzura powróciła? Nie pozostaje mi zatem nic innego niż ów brak opinii i komentarzy pozostawić ...bez komentarza.

Pobranie wydania w formie pliku PDF możliwe dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup PDF

Artykuły

nr 48/2016

Crowdfunding ‑ finansowanie społecznościowe w praktyce

Crowdfunding - finansowanie społecznościowe w praktyce

Crowdfunding to wciąż nowe zjawisko. Mechanizm inicjuje wystąpienie do społeczności internetowej z prośbą o udzielenie wsparcia w realizacji projektu, którym może ona być zainteresowana. Definicja crowdfundingu obejmuje otwarte zgłoszenie, polegające na zgromadzeniu środków finansowych w formie darowizny czy inwestycji bądź wspieranie określonej inicjatywy w innej formie wynagrodzenia. Projekt czy...

Czytaj więcej
nr 48/2016

Rola kosztów agencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rola kosztów agencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Źródłem kosztów agencji są czynności podejmowane przez kierownictwo przedsiębiorstwa – korzystne dla akcjonariuszy, ale sprzeczne z interesem wierzycieli. Chcąc chronić swoje interesy, wierzyciele zawierają umowy z klauzulami ograniczającymi zdolności operacyjne i inwestycyjne firmy.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Wzrasta ekspozycja na kontrole i audyty

Rozrastająca się biurokracja, członkostwo w Unii Europejskiej oraz implementacja rozwiązań prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego zwiększają ekspozycję organizacji na kontrole i audyty.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Audyt wewnętrzny ‑ kiedy, jak i po co, jakie daje rezultaty?

Audyt wewnętrzny - kiedy, jak i po co, jakie daje rezultaty?

Audyt wewnętrzny z biegiem czasu zmieniał swoją rolę z controllera weryfikującego zaistniałe wydarzenia na reagującego na zgłaszane nieprawidłowości, a następnie na doradcę w procesie zarządzania ryzykiem nastawionego przede wszystkim na zapobieganie przyszłym nieprawidłowościom. Obecnie audyt wewnętrzny zajmuje się szeroko rozumianą oceną zarządzania ryzykiem związanym z działalnością organizacji,...

Czytaj więcej
nr 48/2016

Sporządzanie planu audytu i kontroli wewnętrznej

Celem planowania jest określenie kierunków działania i rozwoju audytu wewnętrznego. Proces ten zakłada stworzenie długoterminowego oraz rocznego planu audytu. Podstawą dla ich tworzenia są cele strategiczne, misja spółki oraz misja działu audytu i kontroli wewnętrznej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 48/2016

Niezależność organizacyjna i obiektywizm jako kryteria oceny sprawności funkcji audytu wewnętrznego

Działalność audytorów wewnętrznych polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i szeroko rozumianego ładu organizacyjnego. Jej głównym celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Proces i kryteria wyboru audytora

Proces i kryteria wyboru audytora

Zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i przyjętą...

Czytaj więcej
nr 48/2016

Wybór audytora z perspektywy rady nadzorczej

Rada nadzorcza jest jednym z trzech organów korporacyjnych funkcjonujących w spółkach. Znajduje się w strukturze niejako na drugim miejscu, będąc łącznikiem pomiędzy właścicielem a zarządem. Nie należy tego jednak traktować jako zależności służbowej, ponieważ każdy z tych trzech organów (walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd) ma swoje kompetencje i zadania.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Compliance Officer ‑ luksus czy konieczność?

Według opublikowanych w 2016 r. wyników badań EY na temat nadużyć gospodaczych niemal połowa wszystkich respondentów uważa nieetyczne zachowanie za dopuszczalne, jeżeli pozwoliłoby ono zrealizować zamierzone cele finansowe.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Istotą klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest możliwość pominięcia skutków podatkowych czynności, jeżeli została ona dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej (w danych okolicznościach) z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Efektywne wynagradzanie kadry menedżerskiej ‑ fakty i mity

Efektywne wynagradzanie kadry menedżerskiej - fakty i mity

Szefom działów HR wydaje się, że doskonale wiedzą, co najlepiej motywuje menedżerów w ich organizacjach oraz że potrafią stworzyć takie pakiety wynagrodzeń, które będą idealnie dostosowane do potrzeb pracowników.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Odpowiedzialność członka zarządu ds. finansowych za zobowiązania spółki kapitałowej

Odpowiedzialność członka zarządu ds. finansowych za zobowiązania spółki kapitałowej

W polskim prawie wyróżnia się dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. W obrocie gospodarczym największą popularnością wśród wszystkich spółek cieszy się ta pierwsza. Według danych GUS, w czerwcu 2016 r., funkcjonowało w Polsce ponad 401 000 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością spośród 478 891 wszystkich spółek handlowych zarejestrowanych w naszym...

Czytaj więcej
nr 48/2016

DCF (Discounted Cash Flows) ‑ Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest jedną z najczęściej stosowanych dochodowych metod wyceny. Według niej jednostka jest warta tyle, ile suma wygenerowanych i zdyskontowanych (na dzień dokonywania wyceny) przyszłych wolnych przepływów pieniężnych.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Dezinwestycje i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym

Dezinwestycje to obecnie coraz częstszy sposób na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Firmy przeglądają swoje strategie i coraz częściej podejmują wiążące decyzje o pozbyciu się aktywów, które nie pasują do ich podstawowej działalności, czyli nie stanowią ich tak zwanego core businessu.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Rynek usług audytorskich

Rynek usług audytorskich w Polsce ma już ponad 20-letnią historię. Obecnie trwają prace nad implementacją w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/56/UE z dnia 14.04.2014 r. Proponowane zmiany dla firm audytorskich są bardzo istotne i niewątpliwie będą miały wpływ na kształt i koncentację rynku w Polsce.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Jesteś lekiem na całe zło... czyli 500+ w percepcji polskich menedżerów

Podobnie jak w słowach piosenki sprzed lat śpiewanej przez Krystynę Prońko, program 500+ postrzegany jest przez swoich apologetów. Krytycy nie pozostawiają na nim suchej nitki, traktując go jako niespójną społecznie i ekonomicznie konstrukcję polityczną.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Prognozy finansowe dla różnych scenariuszy rozwoju otoczenia ‑ wersjonowanie biznesplanu

Prognozy finansowe dla różnych scenariuszy rozwoju otoczenia - wersjonowanie biznesplanu

O tym na ile skutecznie firma dostosuje się do zmian, w dużej mierze decyduje jej przygotowanie do różnorodnych sytuacji już na etapie planowania. Uwzględnianie odmiennych wariantów rozwoju otoczenia przez sporządzanie biznesplanów według różnych scenariuszy jest nazywane wersjonowaniem.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Audytor XXI wieku

Z Agnieszką Gajewską, prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie rozmawiała Barbara Dorosz.

Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 48/2016

Różnice w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych wg. regulacji MSR lub UoR

Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o firmie, o jej działalności gospodarczej, informuje o sytuacji majątkowej i finansowej. Sprawozdanie jest produktem finalnym systemu rachunkowości.

Czytaj więcej
nr 48/2016

Differences in the presentation of financial statements according to the regulations of IAS and the Polish Accounting Act

Financial statements provide information on the company, its business, assets and financial position. As such, they constitute a final product of the accounting system, and implement the rule that a true and fair view of the entity must be reflected therein.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 48/2016

Siła złotego

Wydaje się, że w tym roku Komitet Noblowski nie powinien mieć problemu z przyznaniem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Oczywiście pod warunkiem, że członkowie tego szacownego grona uważnie słuchają entuzjastycznych informacji płynących z naszego kraju.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 48/2016

Każdy może być liderem przedsiębiorczości

Każdy może być liderem przedsiębiorczości

Akademia Liderów Rzeczypospolitej to projekt kierowany do studentów i absolwentów działających aktywnie w środowisku akademickim lub swojej społeczności lokalnej, a także dla tych, którzy dopiero chcieliby podjąć taką działalność.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 48/2016

Zjazd użytkowników systemu Eureca

W dniach 29-30 września 2016 r. w centrum konferencyjnym Kawallo koło Płocka odbył się kolejny zjazd użytkowników systemu Eureca. Było to już dziesiąte, jubileuszowe spotkanie, które zgromadziło controllerów i dyrektorów finansowych z kilkudziesięciu firm.

Czytaj więcej

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.