Zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i przyjętą polityką rachunkowości.

Proces i kryteria wyboru audytora

Spółki, które zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 64) spełniają określone kryteria, mają obowiązek poddania swojego rocznego sprawozdania finansowego weryfikacji biegłego rewidenta, natomiast mniejsze spółki, które nie spełniają wspomnianych kryteriów, mogą poddać się badaniu na zasadzie dobrowolności.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – w celu zbadania lub przeglądu sprawozdania finansowego – dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

W jednostkach zainteresowania publicznego powoływane są komitety audytu, które rekomendują organom nadzorczym spółki podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania.

Kryteria jakościowe i wartościowe wyboru

Proces wyboru biegłego rewidenta powinien być dobrze zaplanowany, tak aby wskazać audytora posiadającego odpowiednie kompetencje.

Pierwszym etapem przy wyborze biegłego rewidenta jest zaproszenie potencjalnych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań, aby przedstawiły oferty.

W kolejnym kroku oferty powinny być zweryfikowane pod kątem ustalonych wcześniej przez spółkę kryteriów. Podstawowym z nich jest doświadczenie podmiotu uprawnionego do badania, w szczególności w branży, w której działa spółka. Podmiot audytorski powinien dysponować profesjonalnym zespołem, a stopień zaangażowania biegłego rewidenta w badanie powinien być na tyle duży, aby zapewnić wysoką jakość wykonanej pracy. Mimo że wkład doświadczonych asystentów w badanie ma duże znaczenie, to w wielu kwestiach bezpośrednie zaangażowanie biegłego jest niezbędne. Liczy się też bieżący nadzór i stały kontakt biegłego z podwładnymi, tak aby wszystkie kwestie mogły być na bieżąco konsultowane i wyjaśniane.

Zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami audytor powinien być niezależny od badanej spółki i jej zarządu. W Polsce kwestię niezależności definiuje Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1000, zwana dalej ustawą o biegłych rewidentach). Audytorzy, którzy nie są w pełni niezależni, co do których istnieje podejrzenie lub zagrożenie braku niezależności, powinni być wyłączeni z procesu wyboru.

Po spełnieniu określonych wyżej warunków, zwanych często jakościowymi, należy przejść do kryterium wynagrodzenia za badanie. Cena za usługę audytu powinna uwzględniać czas potrzebny biegłemu rewidentowi i jego zespołowi na rzetelne przeprowadzenie badania z zapewnieniem jak najwyższej jakości. Warto poruszyć tę kwestię podczas rozmów z potencjalnym audytorem, aby mieć pewność, że praca zostanie wykonana profesjonalnie a stosunek wynagrodzenia do nakładu pracy członków całego zespołu będzie optymalny. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach (art. 60 ust. 2) wynagrodzenie za świadczone czynności rewizji finansowej powinno odzwierciedlać realną pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymaganych kwalifikacji.

Pozostałe 73% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Pożegnanie z SCM? Nowa normalność w łańcuchach dostaw

Światowa gospodarka zdaje się podnosić z kolan w – określonej przez ekspertów – fazie poprzedzającej nową normalność (pre-new normal)1. Mimo niewątpliwie tragicznego charakteru samej pandemii, jej skutki – szczególnie te biznesowe – można podzielić na negatywne i pozytywne. Adaptacja nowych sposobów komunikacji, pracy czy zarządzania została wymuszona w firmach na całym świecie. Czy wrócimy do klasycznych podejść i metod? Jak wyglądać będą poszukiwania, negocjacje i współpraca z dostawcami? Czy wyciągniemy długofalowe wnioski i zabezpieczymy swoje organizacje, korzystając z doświadczeń, rozwiązań i zmian, jakie przyniosły ostatnie miesiące?

Czytaj więcej

Kontrola wewnętrzna jako element zarządzania

Kontrola wewnętrzna jako element zarządzania

Kontrola wewnętrzna jest niezbędnym elementem, który powinien zostać zaimplementowany w każdym przedsiębiorstwie, bowiem kontrola, identyfikacja, analiza i ocena wszelkiego rodzaju ryzyk stanowi prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system, który jest integralną częścią sprawnie funkcjonującej nowoczesnej organizacji. Wspiera nie tylko skuteczne i efektywne działanie procesów biznesowych, ale – co jest niezwykle istotne – nadaje kształt i określa zasady współpracy, przepływu informacji oraz monitorowania działań w ramach całej organizacji.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama