W dzisiejszych czasach znacząco zmienił się sposób postrzegania przez globalne korporacje narzędzi do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Firmy coraz częściej też mają trudności w zintegrowaniu narzędzi informatycznych i ludzi w obszarze wielu spółek i podmiotów, którymi zarządzają. Problemy nie dotyczą jednak jedynie kwestii cyfrowych, równie często trudności pojawiają się w związku z inkorporacją w całość struktur firmy najlepszych praktyk biznesowych. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego największe światowe spółki decydują się na inwestycję w pomoc podmiotów zewnętrznych w celu optymalizacji działań?

Cyfrowa transformacja biznesu

Poprzez cyfrową transformację biznesu będziemy rozumieć wykorzystywanie w najbardziej efektywny sposób dostępnych technologii w celu usprawnienia istniejących procesów biznesowych w organizacji. Kiedy w latach 90. wprowadzano w firmach systemy ERP (systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa), koszt pracy człowieka wciąż był tańszy niż narzędzia informatyczne. Dlatego wiele spośród tych rozwiązań było niekompletnych, a większość działań w firmie wykonywana była manualnie przez jej pracowników. Dzisiaj trudno jest znaleźć rozwiniętą firmę, która nie ma wdrożonego mniej lub bardziej zaawansowanego systemu ERP. Stąd coraz mniej organizacji decyduje się na pełną implementację systemu ERP, stawiając jedynie na tzw. uzupełnienia czy też wypełnianie luk cyfrowych. To naturalny proces rozwoju, szczególnie w dobie, w której praca człowieka kosztuje więcej niż praca maszyn. Firmom po prostu opłaca się inwestowanie w automatyzację zachodzących w niej procesów. Potocznie taką inwestycję nazywamy zamykaniem luk cyfrowych.

Jak zdiagnozować i zamknąć lukę?

Jeżeli przedsiębiorstwo w przeszłości wdrażało system klasy ERP, to mogło to być w okresie, kiedy koszt takich systemów był znaczący dla budżetu firmy. Z tego powodu wiele z nich pozwalało sobie na pozostawienie niezagospodarowanych przez te systemy pól eksploatacji. Teraz, wraz z postępującą digitalizacją i spadkiem cen takiego procesu, kluczowym zadaniem pozostała kwestia znajdowania luk cyfrowych i ich zamykania. Dzięki temu firmy mogłyby znacznie przyspieszyć i zautomatyzować swoje procesy operacyjne, które wcześniej opierały się na pracy ludzkiej i w związku z tym były bardziej podatne na błędy oraz obciążenia czasowe. Ideą cyfrowej transformacji jest jej praca na rzecz optymalizacji.

Zwinna digitalizacja

Z uwagi na to, że rynek pracy znalazł się dziś w rękach pracowników, te same czynności, które jeszcze 12 lat temu były opłacalne w obszarze pracy manualnej, dzisiaj są lub mogą być dla organizacji poważnym obciążeniem. Dzięki optymalizacji cyfrowej firmy mogą przesuwać pracowników typowo administracyjnych w stronę obszarów, gdzie mogą oni przynieść wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. W strategii digitalizacji preferuje się coraz bardziej zwinne podejście, które pozwala na bieżące reagowanie na potrzeby i zmiany w strukturze organizacyjnej pracy i podziału zadań. Cyfrowa transformacja biznesu nie wnika więc w obecne procesy, ale koncentruje się na wykrytych lukach cyfrowych i uzupełnia je w miarę potrzeb organizacji. Dzięki temu firmy mogą szybko zdobyć przewagę konkurencyjną i przyspieszyć swój biznes w wybranych obszarach. Czasami jednak samo wypełnienie luk cyfrowych nie wystarcza. Co zrobić, aby firmy stały się bezkonkurencyjne na polach pozainformatycznych?

Transformacja biznesowa

Jeżeli nasza organizacja została zbadana pod kątem luk cyfrowych i na bieżąco pilnujemy tego, by nasze systemy informatyczne odpowiadały współczesnym realiom (np. poprzez usprawnienia, takie jak analityka w czasie rzeczywistym, sztuczna inteligencja w procesie obsługi klienta, serwis narzędzi informatycznych itd.), warto zapoznać się z pojęciem transformacji biznesowej, której częścią jest właśnie digitalizacja (cyfrowa transformacja). Transformacja biznesowa ma na celu usprawnienie procesów dotarcia do klientów, ciągłe zwiększanie jakości działania, podniesienie efektywności i optymalizację kosztów. Ważnym aspektem procesów transformacyjnych jest modernizacja procesów wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie tego typu działań. Sprawdzoną i rekomendowaną metodą jest przeprowadzenie zmiany polegającej na zwiększeniu specjalizacji poszczególnych osób i działów w ramach ogólnej struktury organizacyjnej. Harmonizacja procesów w dużych przedsiębiorstwach pozwala na stworzenie puli wzorców najlepszych praktyk, które odpowiadają za wszystkie działy w firmie: sprzedaż, rozwój produktów, produkcję, ale także działy wspierające funkcjonalnie firmy, takie jak księgowość, finanse i controlling, marketing czy HR.

Jak tworzą się wzorce dobrych praktyk biznesowych?

Najlepsze praktyki, tak w codziennym życiu, jak i w biznesie, są zbiorem reguł, które poprawiają ekonomikę funkcjonowania w szerokim znaczeniu tego słowa. Aby organizacja mogła skutecznie realizować swoje cele biznesowe, opiera się na różnych rozwiązaniach cyfrowych i nieinformatycznych. Te natomiast wymuszają na pracownikach pewnego rodzaju zachowania w ramach przedsiębiorstwa – te zbiory zachowań należą do kategorii dobrych praktyk. Dzięki tym wzorcom największe globalne firmy mogą sprawnie funkcjonować w przestrzeni międzynarodowej bez obaw o naruszenie kwestii proceduralnych i procesowych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Zawiłości procesu ekspansji zagranicznej

MC_64_39.jpg

W raporcie „Sukcesy i aspiracje. Co polskie firmy osiągnęły w globalnej ekspansji, a co jeszcze przed nimi”, opracowanym na zlecenie pb.pl i Axa Ubezpieczenia, można wyczytać, że Polska staje się liderem wzrostu eksportu w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęca się firmom, które osiągnęły sukces, tworząc wokół nich atmosferę ogromnych możliwości i szybkich efektów. Niestety, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Po rozmowach z przedsiębiorcami można dojść do konkluzji, że eksport to nie „ziemia obiecana” i choć faktycznie rynki międzynarodowe mogą być platformą szybkiego wzrostu, to ekspansja realizowana w sposób nieodpowiedzialny równie szybko pociągnie organizację w dół.

Read more

Potencjał i ryzyko ukryte w ciemnych danych

MC_63_72.jpg

Nasz cyfrowy wszechświat szybko rośnie. Całkowita ilość generowanych przez nas danych wzrasta szybciej, niż możemy to kontrolować, ale większość danych wciąż pozostaje nieużywana lub bezwartościowa. W perspektywie finansów przedsiębiorstwa dane oznaczają przede wszystkim koszty ich przechowywania, opisywania i analizy, a także ryzyko związane z wyciekiem danych czy nawet karami za niedostosowanie do obowiązujących przepisów.

Read more

Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym

MC_63_29.jpg

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej tego, czego się spodziewamy, np. zakupów materiałów i usług czy kosztów wynagrodzeń. Enigmatyczną kategorią pozostają koszty związane z niekorzystnym, nieplanowanym wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe. W zeszłym roku odeszło z firmy więcej niż 10% załogi? Luty położył sprzedaż, bo zbyt wielu handlowców poszło na L4? Aby przygotować się na takie ryzykowne zdarzenia w przyszłości, HR wspólnie z controllerem finansowym są w stanie zarządzać ryzykiem biznesowo-personalnym.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama