Rachunkowość

Rozpatrujemy na konkretnych danych liczbowych różne sytuacje finansowe, prezentujemy liczne kalkulacje, analizujemy wszystkie „za i przeciw” oraz pomagamy przewidzieć negatywne skutki decyzji. Omawiamy najnowsze zmiany w prawie podatkowym i ich wpływ na działalność firmy oraz pokazujemy, jak wykorzystać nowe przepisy w celu optymalizacji podatkowej.

nr 48/2016

Dezinwestycje i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym

Dezinwestycje to obecnie coraz częstszy sposób na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Firmy przeglądają swoje strategie i coraz częściej podejmują wiążące decyzje o pozbyciu się aktywów, które nie pasują do ich podstawowej działalności, czyli nie stanowią ich tak zwanego core businessu.

Czytaj więcej
nr 47/2016

Praktyczne sposoby planowania cash flow

Praktyczne sposoby planowania cash flow

Planowanie jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w każdej organizacji. Bez planu trudno działać, gdyż nie wiadomo, czy rezultaty działalności są satysfakcjonujące i osiągane po rozsądnych kosztach.

Czytaj więcej
nr 47/2016

Ewidencja kosztów jakości zagadnienia praktyczne

Ewidencja kosztów jakości zagadnienia praktyczne

Jakość jest dla współczesnych przedsiębiorstw niezwykle istotna. Produkty i usługi, jakie dostarczamy klientom, muszą spełniać ich oczekiwania oraz zaspokajać ich potrzeby, a jednocześnie zapewniać satysfakcję. Jest to determinanta osiągnięcia sukcesu na rynku. Twórca przemysłu motoryzacyjnego, Henry Ford, już na początku XX wieku stwierdził, że należy „wytwarzać produkty jak najlepszej jakości, jak...

Czytaj więcej
nr 47/2016

Klucze rozliczeniowe w kalkulacji kosztu jednostkowego ‒ szanse i zagrożenia

Klucze rozliczeniowe w kalkulacji kosztu jednostkowego ‒ szanse i zagrożenia

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktu bądź realizacji usługi, stanowi jeden z kluczowych elementów systemu rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Dostarczana dzięki niej informacja jest wykorzystywana w trakcie realizacji funkcji rachunkowości finansowej i zarządczej.

Czytaj więcej
nr 46/2016

Sprawozdanie finansowe ‑ laurka czy fakty?

Sprawozdanie finansowe - laurka czy fakty?

Zakres sprawozdania finansowego określa ustawa o rachunkowości (UoR) lub zbiór Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w zależności od tego, na jakiej podstawie dana jednostka/grupa kapitałowa je przygotowuje.

Czytaj więcej
nr 45/2016

Koszty finansowe w działalności firmy

Koszty finansowe w działalności firmy

Do przychodów/kosztów finansowych zalicza się odpowiednio korzyści uzyskane z tytułu posiadania, pożyczenia lub sprzedaży stronom trzecim aktywów finansowych (dywidendy, odsetki, dyskonto, przyrost wartości godziwej) oraz opłaty pobierane przez strony trzecie za pożyczenie od nich środków pieniężnych lub ich równowartości, co powoduje powstanie zobowiązań finansowych takich jak odsetki, prowizje, dyskonto,...

Czytaj więcej
nr 44/2016

Odzwierciedlenie ryzyk w sprawozdaniach finansowych

Odzwierciedlenie ryzyk w sprawozdaniach finansowych

Jeśli chodzi o zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (cash flow), do ich sporządzenia zobowiązane są tylko te jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości. W pozostałych przypadkach nie ma obowiązku przygotowywania tych elementów sprawozdania.

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama