Rachunkowość

Rozpatrujemy na konkretnych danych liczbowych różne sytuacje finansowe, prezentujemy liczne kalkulacje, analizujemy wszystkie „za i przeciw” oraz pomagamy przewidzieć negatywne skutki decyzji. Omawiamy najnowsze zmiany w prawie podatkowym i ich wpływ na działalność firmy oraz pokazujemy, jak wykorzystać nowe przepisy w celu optymalizacji podatkowej.

nr 44/2016

Benchmarking study krok po kroku, czyli ceny transferowe po nowemu

Nowelizacja przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wprowadza zupełnie nowe regulacje w zakresie obowiązków związanych z dokumentowaniem przez podatników transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Kluczową zmianą jest rozszerzenie zakresu dokumentacji o analizę porównawczą, która ma udowodnić, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi zostały...

Czytaj więcej
nr 43/2016

Planowanie cash flow ‑ blaski i cienie

Planowanie cash flow - blaski i cienie

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, stanowi istotny element danych finansowych każdej firmy. Proces planowana cash flow jest powiązany z procesem prognozowania danych w rachunku zysków i strat oraz w bilansie organizacji. Z tego powodu nie można go traktować odrębnie, lecz w połączeniu z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
nr 43/2016

Jak skutecznie współpracować z biegłym rewidentem?

Badanie sprawozdań finansowych to między innymi badanie procedur księgowości. Procedury te muszą podlegać badaniu, aby można było wykryć nieprawidłowości w sferze formalnej i merytorycznej sprawozdania finansowego jednostki. Kontrola zewnętrzna, czyli badanie przez biegłego, jest jednym z warunków gwarantujących prawidłowość systemu, natomiast biegły rewident jest nie tylko kontrolującym, lecz pełni...

Czytaj więcej
nr 40/2015

Pracownicze plany akcji – motywacyjne wynagrodzenie bez ZUS

Przy rosnących kosztach pracy przedsiębiorcy poszukują alternatywnych sposobów wynagradzania pracowników. Jedną z nich jest wykorzystanie pracowniczych planów akcji. Metoda ta pozwala łączyć funkcję motywacyjną (realne wynagrodzenie pracownika zależy od kondycji finansowej pracodawcy) oraz oszczędność dotyczącą podatku i składki ZUS.

Czytaj więcej
nr 40/2015

Bezpieczeństwo podatkowe firmy

Szeroko negocjowana ostatnimi czasy klauzula in dubio pro tributario (łac. – w razie niejasności interpretuj na rzecz podatnika) skłania do zastanowienia nad metodami zabezpieczenia przedsiębiorcy przed nieprecyzyjnymi przepisami oraz dwuznacznościami czy też niedookreślonymi klauzulami, pojawiającymi się w treści zmienianych wielokrotnie przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

Czytaj więcej
nr 39/2015

Rozliczanie strat

Rozliczanie strat

Kwestie związane z rozliczaniem strat często budzą wątpliwości podatników z uwagi na brak jasnych regulacji w tym zakresie. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód. Zasada ta nie dotyczy dochodu wolnego od podatku albo od którego zaniechano poboru podatku. 

Czytaj więcej
nr 39/2015

Podatkowe koszty rekrutacji

Podatkowe koszty rekrutacji

Wydatki na rekrutację wywołują skutki podatkowe zarówno w firmie, jak i u rekrutowanego. Zgodnie z ogólną regułą, kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. 

Czytaj więcej

Następna
strona

Nastęna stron

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama