Z dniem 1 marca 2021 r. nastąpi otwarcie rejestrów akcjonariuszy, które zastąpią dotychczasowe księgi akcyjne. Dokumenty akcji co do zasady przestaną funkcjonować a akcjonariuszami spółek będą wyłącznie osoby uwzględnione w rejestrach. Niepubliczni emitenci akcji do dnia 30 września 2020 r. mieli czas na zawarcie umowy na prowadzenie rejestru z wybranym przez WZA domem maklerskim. Na koniec 2019 r. w Polsce zarejestrowanych było ok 13 tys. niepublicznych spółek akcyjnych. Według analiz Domu Maklerskiego Navigator wciąż znaczący odsetek tych podmiotów nie wywiązał się z ww. obowiązków wynikających z KSH, co rodzi dla tych podmiotów, zarządów oraz samych akcjonariuszy spółek istotne ryzyka prawne oraz znaczące problemy natury korporacyjnej.

- Szacujemy, że nawet do kilku tysięcy podmiotów wciąż nie zawarło umów na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Oczywiście część z tych spółek to podmioty znajdujące się w trakcie przekształcenia w inną formę prawną czy też będące w likwidacji, lub spółki nieaktywne, które pomimo obowiązku prawnego mają po prostu zdecydowanie mniejszą motywacje do dostosowywania się. Realny rynek, do którego można dotrzeć i który wydaje się że powinien być zainteresowany otwarciem rejestru akcjonariuszy oceniamy na ok 9,5 tys. spółek. Biorąc pod uwagę powyższe założenia oraz fakt, że zawarliśmy już ponad 1,6 tys. umów na rejestr sądzimy, że na chwilę obecną udało nam się zdobyć ok 17% rynku pod względem wolumenu spółek. Według naszych szacunków i rozeznania rynku oznacza to, że Dom Maklerski Navigator stał się liderem tego rynku dystansując nie tylko inne prywatne domy maklerskie, ale także i duże brandy tj. bankowe biura maklerskie. Z wyników sprzedażowych jesteśmy bardzo zadowoleni, cele zostały osiągnięte z nawiązką. – mówi Bartosz Krzesiak, Dyrektor w Domu Maklerskim Navigator.

Obecnie trwa proces odbierania przez spółki za pokwitowaniem dokumentów akcji od swoich akcjonariuszy. Czasu na działanie w szczególności po stronie akcjonariuszy pozostaje coraz mniej – aby dom maklerski skutecznie otworzył rejestr akcjonariuszy uwzględniający danego akcjonariusza musi otrzymać od spółki m.in. odpowiednio przeprocesowane z tym akcjonariuszem dokumenty i to ze stosownym wyprzedzeniem względem daty 1 marca 2021 r. Brak ujawnienia danego akcjonariusza w rejestrze z dniem 1 marca 2021 r. spowoduje, że dany akcjonariusz nie będzie mógł korzystać z praw z tych akcji do czasu jego dopisania do rejestru.

- Obserwujemy dość duże problemy zarówno po stronie spółek, jak i akcjonariuszy w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej na potrzeby dematerializacji. W naszej ocenie tempo tego procesu u wielu spółek jest dość powolne, pytanie nawet czy nie zbyt powolne w szczególności w spółkach o rozproszonych akcjonariatach. Powody są bardzo różne tj. czasem wynika to z różnych dylematów o charakterze prawnym, czasem z niewiedzy czy wręcz bojaźliwości akcjonariuszy a kiedy indziej stoją za tym bardzo prozaiczne kwestie jak całkowity brak lub bardzo ograniczony kontakt z akcjonariuszami. Z pewnością nie pomaga przy tym też atmosfera pandemiczna. Dom Maklerski Navigator udostępnił swoim klientom a pośrednio na ich zaproszenie także ich akcjonariuszom dedykowaną aplikację web wspierającą proces wypełniania i zdawania dokumentów przez akcjonariuszy. Wydaje się, że jest to jedyne tego typu narzędzie dostępne na rynku i mocno wierzymy, że tym którzy będą chcieli z niego skorzystać istotnie ułatwi przejście przez proces oraz zwiększy bezpieczeństwo danych – mówi Bartosz Krzesiak, Dyrektor w Domu Maklerskim Navigator.

Zobacz również

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Jak 2020 rok wpłynął na rynek M&A?

Zmierzający ku końcowi 2020 rok niezaprzeczalnie zapisze się na kartach historii. Pandemia COVID-19, z którą świat mierzy się już od roku spowodowała ogromne roszady w globalnej gospodarce i przyspieszyła jednocześnie zmiany zachodzące w biznesie, prowadzące do wyraźnego ukształtowania się nowych trendów. Nie inaczej jest na rynku fuzji i przejęć.

Czytaj więcej

Finansiści na rynku pracy – trendy na rok 2021

Na rynku pracy zachodzą dynamiczne zmiany, które skutkują zwiększeniem roli działów finansowych w organizacjach. Sytuacja rynkowa związana z pandemią wymogła na firmach potrzebę bliższego przyjrzenia się finansowemu aspektowi prowadzonej działalności. Oprócz zabezpieczenia ryzyka wynikającego z wysokiej dynamiki zmian regulacji podatkowych i prawnych, organizacje muszą obecnie zadbać o płynność finansową spółek i stabilizację źródeł ich finansowania. Wiele przedsiębiorstw stanęło przed koniecznością przeprowadzenia rewizji bazy kosztowej, działań restrukturyzacyjnych oraz wdrożenia zarządzania kryzysowego.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama