int(1) int(2) Zatrudnianie i koszty pracy w projektach dofinansowanych | Finanse | Finanse + Controlling

Nie da się ukryć, że dla każdego prezesa zarządu lub dyrektora finansowego zasadnicze pytanie, jakie sobie stawia, brzmi: „Jakie będę miał korzyści z realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych?”. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z dofinansowania jest możliwość refundowania kosztów wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa.

W aktualnej perspektywie finansowej wyraźnie widać, że znacząca część środków przeznaczona została na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozbudowę infrastruktury B+R. W ramach tych projektów kosztami kwalifikowanymi, tj. takimi które mogą być objęte wsparciem, są m.in. koszty wynagrodzeń zespołu projektowego, wartości niematerialne i prawne, koszty podwykonawstwa, zakup środków trwałych oraz koszty robót budowlanych.

Kwalifikowalność kosztów w projektach determinuje typ projektów przewidzianych do wsparcia w danym konkursie, w którym przedsiębiorstwo planuje ubiegać się o dofinansowanie.

Projekty B+R, m.in. „Szybka ścieżka” – dofinasowanie kosztów wynagrodzenia personelu

„Szybka ścieżka” daje możliwość dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów (usług) lub procesów co najmniej w skali polskiego rynku.

Żeby projekt mógł zostać oceniony pozytywnie, musi spełnić wszystkie kryteria dostępu oraz uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów. To właśnie ze względu na obowiązek spełnienia przez wnioskodawcę wymaganych kryteriów konkursowych dotyczących m.in. oceny.:

  • adekwatnego potencjału kadry zarządzającej oraz sposobu zarządzania w projekcie B+R (kryterium dostępu),
  • zespołu badawczego oraz zasobów technicznych zapewniających prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (kryterium punktowe),

istotne jest, jaki personel zostanie wskazany jako kluczowy, zarówno w zakresie bezpośredniej realizacji prac B+R, jak i w zakresie zarządzania projektem oraz komercjalizacji wyników prac B+R.

W konkursie istnieje możliwość refundacji kosztów wynagrodzeń zespołu badawczego w ramach kosztów bezpośrednich (kategoria wydatków „W”, tj. wynagrodzenia oraz „E”, czyli podwykonawstwo). W ramach kategorii wydatków wynagrodzenia (kategoria „W)” należy uwzględnić koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych. Umowy o dzieło jako koszty podwykonawstwa rozliczane są w ramach kategorii „E”.

Koszty pracy personelu zarządzającego kwalifikowalne są w projekcie w ramach kosztów pośrednich (kategoria „O”).

Przykład 1:

Prezes zarządu firmy XYZ i jednocześnie jedyny udziałowiec jest osobą o kilkunastoletnim doświadczeniu w branży, które to doświadczenie i wiedza będą wykorzystywane w realizacji projektu. Osoba ta nie jest zatrudniona tylko otrzymuje wynagrodzenie na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych jako członek zarządu powoływany przez uchwałę wspólników.

Pytanie: co należy zrobić by koszt pracy prezesa zarządu został uznany jako kwalifikowalny?

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Pomoc publiczna w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

DiF_67_1.jpg

Początek nowego roku skłania nas do podsumowania zmian z 2019 r. i zaplanowania nowych wyzwań na kolejne miesiące. W 2019 r. w funduszach europejskich dominowały konkursy na działalność badawczo-rozwojową, tworzenie nowych produktów lub usług, promocję działalności gospodarczej czy w końcu działania dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, konsorcjami naukowymi oraz konsorcjami naukowo-przemysłowymi. Dużą pulę dodatkowych środków przyniosły ogłoszone w połowie roku konkursy w ramach Funduszy Norweskich. W artykule przedstawiony został inny rodzaj pomocy publicznej – zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Czytaj więcej

Konsolidacja branży – szansa czy zagrożenie?

DiF_67_2.jpg

Polski kapitalizm narodził się wraz ze zmianami ustrojowymi i gospodarczymi mającymi miejsce w latach 90. ubiegłego wieku. W tym okresie powstało wiele polskich firm rodzinnych, które następnie w ciągu ponad 20 lat rozwoju polskiej gospodarki zwiększały skalę i profesjonalizowały swoją działalność. W rezultacie w szeregu branż (np. kosmetycznej, spożywczej) funkcjonują podmioty, dla których utrzymanie dodatniej i wysokiej dynamiki wzrostu opartej na rozwoju organicznym staje się coraz trudniejsze i dlatego częściej myślą o rozwoju poprzez akwizycję mniejszych konkurentów. Jednocześnie te same podmioty mają skalę i potencjał wystarczający do wzbudzenia zainteresowania zagranicznych korporacji, dla których polski rynek zyskuje na znaczeniu i niejednokrotnie stanowi przyczółek do ekspansji na wschód.

Czytaj więcej

A perfect storm

MC_67_91.jpg

App attacks, cryptojacking, ping of death (the send­ing of a malicious ping to a computer), zero-day vulnerabilities – the A-Z of cybersecurity threats is constantly growing. New menaces emerge almost daily, the number of attacks is increasing, and no individual or organisation is invulnerable. ‘It is no longer a case of if you will be attacked, but when,’ says Geraldine Magarey, thought leadership and research leader at CA ANZ. A perfect cyber storm is brewing, and CFOs need to understand and mitigate the associated risks.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama