W perspektywie finansowej 2014–2020 priorytetem Unii Europejskiej jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają się przyczynić do zwiększenia innowacji wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach.

Największym programem unijnym wspierającym firmy w finansowaniu prac B+R oraz we wdrażaniu ich wyników na skalę przemysłową jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Oprócz niego fundusze na działalność rozwojową dla przedsiębiorstw są dostępne m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia czy 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedsiębiorcy mogą także korzystać z licznych programów prowadzonych przez NCBR, które są finansowane ze środków krajowych.

Dostępne w najbliższych miesiącach konkursy w ramach POIR

Poniżej zaprezentowano główne obszary związane z działalnością badawczą i innowacyjną, które w najbliższym czasie będą wspierane środkami w ramach POIR.

Prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych produktów, usług, procesów (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

Do 29 grudnia otwarte są jeszcze trzy nabory w ramach tego poddziałania zwanego "Szybką ścieżką" – oddzielnie dla firm z sektora MŚP, dla dużych przedsiębiorstw, a także dla firm MŚP mających tzw. Seal of Excellence (certyfikat nadany przez KE projektom pozytywnie ocenionym w ramach programu Horyzont 2020, które nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie dostępnych środków). Tylko w ramach wspomnianych trzech naborów do wzięcia jest aż 1,4 mld zł.

Nowym konkursem jest nabór dla tzw. małych projektów, który został ogłoszony pierwszy raz w tym roku i kończy się 31 sierpnia. Konkurs przewidziany jest dla sektora MŚP, a wartość projektów określona jest w przedziale od 300 tys. zł do 1,5 mln zł.

Poziom dofinansowania może sięgać aż 80% i jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maks. 65% dotacji), a także od rodzaju prowadzonych prac (badania przemysłowe, jako bardziej ryzykowne, są objęte wyższym poziomem wsparcia niż prace rozwojowe).

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi się wpisywać w jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji.

Prowadzenie prac B+R w wybranych, istotnych dla rozwoju gospodarczego sektorach i branżach (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż gospodarki. Co roku NCBR ogłasza kilka, a nawet kilkanaście konkursów w ramach sektorowych programów B+R. Do grudnia br. można jeszcze składać wnioski w ramach czterech naborów: PBSE (sektor energetyczny), INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych), INNOSTAL (sektor stalowy), IUSER (sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych).

W ramach programów sektorowych można otrzymać wsparcie na te same koszty kwalifikowalne, co w ramach „Szybkiej ścieżki”. Tożsame są także maksymalne poziomy dofinansowania (do 80% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, do 75% dla średnich oraz do 65% dotacji dla dużych firm).

Prowadzenie prac B+R przez konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo- -badawcze” oraz poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”).

Do 12 września br. można składać wnioski w ramach poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, gdzie do rozdysponowania jest 340 mln zł. Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przy czym to jednostka naukowa musi być liderem wspomnianego konsorcjum. Wartość projektu badawczego powinna się mieścić w przedziale 1–8 mln zł.

Poziom dofinansowania dla badań realizowanych przez przedsiębiorstwo jest tożsamy z omówionymi powyżej (do 80% – mikro- i małe firmy, do 75% – średnie oraz do 65% – duże), natomiast jednostka naukowa otrzymuje dotację w wysokości 100% kosztów.

Przedmiotem projektu musi być rozwiązanie wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, czyli takich obszarów, jak: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, innowacyjne technologie dla środowiska czy innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Rozliczanie projektów unijnych

Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie, wiąże się z szeregiem obowiązków. Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do etapu rozliczania, a później trwałości projektu mijają miesiące, a nawet lata. Prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do niej gwarantuje jego przepisowe i poprawne rozliczenie, w wyniku czego zostanie wypłacone dofinansowanie.

Czytaj więcej

NPV w wycenie różnych rodzajów inwestycji – wady i zalety

DiF_MC_66_12.jpg

W codziennej analizie finansowej możemy napotkać wiele modeli służących do wyceny różnych klas aktywów finansowych. Jednym z nich jest NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto). Model ten przy zastosowaniu stopy dyskontowej pokazuje nam, jaką wartość w bieżącym momencie będą miały przyszłe przepływy finansowe netto z inwestycji bieżącej jutro.

Czytaj więcej

Science reality

MC_65_90.jpg

Once the realm of science fiction, artificial intelligence, has become reality, offering opportunities and challenges for professional accountants...

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama