W okresie kilkunastu lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować rosnącą konkretyzację tematyki programów dotacyjnych, nacisk na konkretne rezultaty w postaci przełomowych innowacji oraz wdrażania produktów i usług z założeniem ich sukcesu rynkowego. Jednak znaczący powinien być nie tylko potencjał biznesowy składanych propozycji, ale również ich podbudowa naukowo-badawcza. Jednym z przykładów realizacji takiej filozofii jest Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotyczące projektów aplikacyjnych realizowanych we współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami.

Współpraca w projektach aplikacyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków) określa na swoich stronach internetowych i w dostępnych materiałach informacyjnych, że celem interwencji w obszarze Poddziałania 4.1.4 POIG jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

Specyfika i realizowane cele

Poddziałanie służy wsparciu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową. Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo wyłącznie te drugie. Kryterium rozróżnienia charakteru działań stanowi tzw. poziom gotowości technologii, o czym mowa w dalszej części artykułu.

Co niezwykle istotne, projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Prace te oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej odpowiedniej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Rezultatem tych prac mogą być: dokumentacja (o charakterze niekomercyjnym) do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym lub niekomercyjna działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Skala projektu

Wnioskodawcę, zgodnie z regulaminem konkursu, stanowi konsorcjum złożone z nie więcej niż pięciu podmiotów: jednostek naukowych i przedsiębiorców, w którym liczba przedsiębiorców stanowi co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum. Wynika z tego, że musi to być co najmniej jedna jednostka naukowa (nie może to być podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy) i jedno przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość (a więc z kategorii MSP lub duże). Analizując listy rankingowe z rozstrzygniętych konkursów, najpopularniejszy był model 1+1, ponadto przeważał udział uczelni i instytutów technicznych oraz powiązanych tematycznie branż przemysłu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w zgłaszanym projekcie to 2 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 10 mln zł. Warto zaznaczyć, że poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Z pewnością jest to zachęta do podejmowania przez naukę współpracy z przemysłem, a dla przedsiębiorców stanowi cenny argument w rozmowach z instytucjami badawczymi.

Pozostałe 68% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Krajowy Plan Odbudowy – lekarstwo dla gospodarki Polski

Wybuch pandemii COVID-19 zmienił unijne i ogólnoświatowe perspektywy gospodarcze na nadchodzące lata. Skutki kryzysu wywołanego przez pandemię w poszczególnych państwach członkowskich będą zależeć od czasu trwania i poziomu zastosowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w postaci izolacji, zmiany struktury produkcji i wykorzystania środków polityki gospodarczej wprowadzonych w celu złagodzenia jego bezpośrednich skutków.

Czytaj więcej

Jak raportować KPI w przedsiębiorstwie?

Jak raportować KPI w przedsiębiorstwie?

Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI) to jedne z prostszych narzędzi pomocnych w zarządzaniu niemal każdym obszarem organizacji. Pod tym trzyliterowym akronimem kryją się różnego rodzaju mierniki, dzięki którym można oceniać funkcjonowanie firmy, wychwytywać obszary nieefektywności, śledzić zmiany w czasie. Peter Drucker, austriacki ekspert od zarządzania, zwykł mówić „You cannot manage what you cannot measure”, czyli nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć. Każdy proces w spółce da się zmierzyć, a jeżeli da się to robić, to można za pomocą tych mierników zarządzać procesem, a w konsekwencji przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama