Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) należy do głównych metod dochodowych wyceny przedsiębiorstw. Opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa jest tożsama z wartością obecną prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych wygenerowanych przez podmiot i dostępnych właścicielom.

Procedura postępowania przy wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa metodą DCF jest następująca:

  • ustalenie wysokości prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych dla poszczególnych podokresów (zwykle lat) w okresie szczegółowej prognozy (najczęściej w praktyce okres szczegółowej prognozy wynosi 3- 6 lat). W celu oszacowania wolnego przepływu pieniężnego konieczne jest określenie wartości przepływu operacyjnego i nieoperacyjnego. Wyznaczanie wolnego operacyjnego przepływu pieniężnego przedstawia poniższa formuła:
FOCF = ZnS – hPD – IMT – Δ KON + Am

gdzie:

FOCF – wolny operacyjny przepływ pieniężny,
ZnS – zysk na sprzedaży,
hPD – hipotetyczny podatek dochodowy (podatek  dochodowy jaki zostałby naliczony, gdyby podstawą opodatkowania był zysk na  sprzedaży),
IMT – inwestycje w majątek trwały,
KON – kapitał obrotowy netto,
Am – amortyzacja.

  • ustalenie wysokości prognozowanego wolnego przepływu pieniężnego dla pierwszego podokresu, następującego po okresie szczegółowej prognozy. Procedura szacowania dla tego okresu wolnego przepływu pieniężnego jest analogiczna do przedstawionej powyżej.
  • ustalenie wysokości stopy dyskontowej/stóp dyskontowych będącej/będących średnim ważonym kosztem kapitału przedsiębiorstwa (WACC). Średni ważony koszt kapitału stanowi średnia ważona kosztów poszczególnych składników kapitału. W najbardziej ogólnym ujęciu na kapitał firmy składają się kapitał własny i kapitał obcy, a zatem średni ważony koszt kapitału stanowi średnią ważoną kosztów kapitału własnego i kapitału obcego,
  • ustalenie wartości obecnej wolnych przepływów pieniężnych występujących w okresie szczegółowej prognozy poprzez zdyskontowanie tych przepływów średnim ważonym kosztem kapitału wg poniższej formuły:
n
Σ
t=1
PVFCFt n
Σ
t=1
FCFt

(1+ WACCt)t

gdzie:

PVFCFt – wartość obecna wolnego przepływu pieniężnego w okresie t,
FCFt – wolny przepływ pieniężny w okresie t,
WACCt – stopa dyskontowa dla okresu t.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama