Przedsiębiorstwa, dążąc do polepszenia wyniku finansowego, powinny poszukać sposobów wpływających nie tylko na zwiększenie sprzedaży, ale także na obniżenie kosztów oraz wzrost sprawności operacyjnej.

W procesie obniżania kosztów znaczenie ma m.in. wartość kosztów dostaw, których obniżenie jest możliwe dzięki zbudowaniu odpowiednich relacji między firmą a jej dostawcą. Jeśli między tymi dwiema stronami istnieją dobre relacje, obie strony mogą na tym zyskać. Dostawca ma zapewniony rynek zbytu oraz regularne płatności ze strony odbiorcy, co znacząco ogranicza ryzyko jego płynności. Odbiorca z kolei może liczyć na określone upusty i rabaty wynikające z dostarczania dostawcy pewnych wartości, co przyczynia się do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa oraz może wpływać na wzrost jego konkurencyjności na rynku.

Ugruntowane relacje z dostawcami stanowią dla przedsiębiorstwa pewną wartość, którą można poddać wycenie. Proponuje się jej przeprowadzenie poprzez nawiązanie do odtworzeniowych metod wyceny. W ten sposób wartość relacji wyznaczona zostaje poprzez szacunek kosztów, jakie musiałyby zostać poniesione na ich zbudowanie. Przy szacunku niniejszych kosztów koszty aktualnie ponoszone przez przedsiębiorstwo są naturalnym punktem odniesienia, jednak nie należy ich zawsze bezkrytycznie przyjmować bez dokonywania korekt. W szczególności jeśli uznajemy, że w pewnym obszarze (np. kosztów magazynowania) dane przedsiębiorstwo wykazuje nieefektywność kosztową, to koszty odtworzeniowe przyjmowane do wyceny powinny być niższe.

Wycena relacji z dostawcami

Wycena wartości relacji z dostawcami polega na oszacowaniu wartościowo korzyści z tego, że przedsiębiorstwo ma dostawców i określoną „historię” współpracy z nimi. Dokonuje się tego poprzez wycenę kosztów i utraconych korzyści, jakie wiązałyby się dla przedsiębiorstwa z pozyskiwaniem na nowo dostawców.

Biorąc powyższe pod uwagę, na wartość wyceny relacji z dostawcami składają się trzy następujące pozycje:

  • koszty związane z pozyskaniem nowych dostawców,
  • dodatkowe koszty ponoszone w początkowej fazie współpracy, a których zwykle przedsiębiorstwo nie ponosi, mając długotrwałe relacje z dostawcami,
  • koszty utraconych korzyści związane z ograniczeniem dochodów firmy w okresie „poszukiwania” dostawców.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Zawiłości procesu ekspansji zagranicznej

MC_64_39.jpg

W raporcie „Sukcesy i aspiracje. Co polskie firmy osiągnęły w globalnej ekspansji, a co jeszcze przed nimi”, opracowanym na zlecenie pb.pl i Axa Ubezpieczenia, można wyczytać, że Polska staje się liderem wzrostu eksportu w skali europejskiej. Wiele uwagi poświęca się firmom, które osiągnęły sukces, tworząc wokół nich atmosferę ogromnych możliwości i szybkich efektów. Niestety, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Po rozmowach z przedsiębiorcami można dojść do konkluzji, że eksport to nie „ziemia obiecana” i choć faktycznie rynki międzynarodowe mogą być platformą szybkiego wzrostu, to ekspansja realizowana w sposób nieodpowiedzialny równie szybko pociągnie organizację w dół.

Read more

Potencjał i ryzyko ukryte w ciemnych danych

MC_63_72.jpg

Nasz cyfrowy wszechświat szybko rośnie. Całkowita ilość generowanych przez nas danych wzrasta szybciej, niż możemy to kontrolować, ale większość danych wciąż pozostaje nieużywana lub bezwartościowa. W perspektywie finansów przedsiębiorstwa dane oznaczają przede wszystkim koszty ich przechowywania, opisywania i analizy, a także ryzyko związane z wyciekiem danych czy nawet karami za niedostosowanie do obowiązujących przepisów.

Read more

Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym

MC_63_29.jpg

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej tego, czego się spodziewamy, np. zakupów materiałów i usług czy kosztów wynagrodzeń. Enigmatyczną kategorią pozostają koszty związane z niekorzystnym, nieplanowanym wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe. W zeszłym roku odeszło z firmy więcej niż 10% załogi? Luty położył sprzedaż, bo zbyt wielu handlowców poszło na L4? Aby przygotować się na takie ryzykowne zdarzenia w przyszłości, HR wspólnie z controllerem finansowym są w stanie zarządzać ryzykiem biznesowo-personalnym.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama