W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne przedsięwzięcie pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją. Niejednokrotnie firmy nie mają wystarczającego poziomu wolnych zasobów pieniężnych, więc muszą część środków pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dla przedsiębiorców dostępna jest szeroka oferta instytucji oferujących zróżnicowane instrumenty finansowe, lecz to kredyty bankowe wciąż pozostają dla wielu organizacji najbardziej poszukiwaną formą zewnętrznego finansowania.

Zrozumieć bank

Każdy komercyjny bank to przedsiębiorstwo, którego celem jest nieustanny rozwój oraz maksymalizacja zysków. Oznacza to, że banki będą unikać finansowania inwestycji obarczonych dużym ryzykiem lub takich, które będą za mało opłacalne. Żeby dokonać oceny możliwości zaangażowania się banku w zewnętrzne finansowanie i określenie warunków udzielenia kredytu, bada się zdolność kredytową wnioskodawcy. Pojęcie „zdolności kredytowej” można rozumieć jako zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz kosztami finansowymi (odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe itp.) związanymi z obsługą zadłużenia. Tym samym przedsiębiorstwo ją posiadające to takie, którego aktualna i prognozowana finansowa efektywność działania wraz z posiadanym stanem majątkowym zapewnia pełną obsługę kosztów długu w uzgodnionych terminach.

Każdy bank stosuje własne kryteria weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstw, na którą wpływa bardzo wiele czynników, dlatego też w różnych bankach ocena danej firmy może zostać dokonana w odmienny sposób. Mając na względzie różnorodność stosowanych mierników, aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytowania, warto dowiedzieć się na wstępie, jakie informacje będą wymagane podczas składania wniosku kredytowego. Chcąc lepiej przygotować się do rozmów z bankiem i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu, warto spróbować postawić się z drugiej strony i postarać się zrozumieć podejście kredytodawcy. W ogromnym skrócie wszystko można sprowadzić do kwestii ryzyka. Bank, udzielając danej firmie kredytu, musi mieć jak największą pewność, że środki, które pożycza, zostaną w pełni zwrócone. Oczywiście nie zrobi tego za darmo, dlatego też z każdym zadłużeniem wiążą się odsetki, koszty manipulacyjne i różnego rodzaju prowizje. Zwiększenie zdolności kredytowej oznacza zatem podejmowanie różnorodnych kroków, które będą minimalizować występujące ryzyka, zagrażające możliwości terminowej obsługi długu.

Analiza finansowa i ekonomiczna kredytobiorcy

Bank, dokonując oceny zdolności kredytowej danego przedsiębiorcy, przeprowadzi analizę finansowo-ekonomiczną firmy oraz będzie starał się uzyskać jak najszerszy obraz swojego potencjalnego klienta. Analiza będzie dokonywana między innymi w oparciu o historyczne dane finansowe – najczęściej banki opierają się na wynikach z ostatnich 2-3 lat obrachunkowych, stąd też warto mieć na względzie, że nowo powstałym podmiotom będzie znacznie trudniej przekonać instytucję finansującą do udzielenie wsparcia. W Polsce bardzo wiele firm z sektora MSP upada w trakcie pierwszych kilku miesięcy funkcjonowania, stąd też, aby w ogóle przystępować do rozmów o udzielenie kredytu, firma powinna funkcjonować na rynku co najmniej od roku. W przypadku start-upów, większe szanse na pozytywną ocenę zdolności kredytowej otrzymają podmioty, które są np. spółkami celowymi powiązanymi z innymi podmiotami, które mają już ugruntowaną pozycję rynkową. W przypadku firm, im dłuższa historia prowadzonej działalności, tym większe szanse na pozytywną ocenę.

Historyczne dane finansowe są niezbędne dla analityków bankowych, którzy na ich podstawie wyliczają ważne dla danego banku wskaźniki ekonomiczne i finansowe – najważniejsze z nich to te mówiące o płynności finansowej, stopniu obsługi zadłużenia oraz efektywności danej inwestycji. Weryfikacji podlega, czy w okresie spłaty kredytu wolne miesięczne środki finansowe (rozumiane jako osiągane przychody pomniejszone o koszty stałe i zmienne prowadzenia działalności) generowane przez przedsiębiorstwo pozwolą na pokrycie zobowiązań kredytowych (raty kapitałowej i odsetek). Tym samym planowane przedsięwzięcie musi być po prostu rentowne, a zwrot z inwestycji powinien nastąpić w okresie kredytowania. Często wiele banków przyjmuje, że bezpieczna sytuacja to taka, w której miesięczne obciążenia nie przekraczają połowy wolnych środków kredytobiorcy.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Open access On-line only no. 53/2017

Nowe badanie pokazało, że liderzy działów finansowych i kadrowych mają kluczowy wpływ na transformację cyfrową

chmura.jpeg

Nowe badanie przeprowadzone przez Oracle i MIT Technology Review pokazało, że czynniki ludzkie mają wpływ na chmurową automatyzację oraz ujawniło, jak zmieniają się role działów finansowych, kadrowych i informatycznych w zaspokajaniu potrzeb połączonego przedsiębiorstwa.

Read more
Open access no. 53/2017

A new study finds that finance and HR leaders play a crucial role in driving digital transformation

chmura.jpeg

A New Oracle and MIT Technology Review study points to the human factor behind cloud automation and reveals how the roles of finance, HR, and IT departments evolve to meet the needs of connected enterprises.

Read more

How to increase the creditworthiness of a company

mc_52_zdolnosc kredyt.jpg

In today’s market reality it is essential to make regular investments in order to maintain company competitiveness and to improve its market position. At almost every stage of development, the company needs free financial resources to, for example, purchase a new building or new machines, which will increase the production capacity of the company or to implement an innovative project, which will enable the  ompany to gain an advantage over competitors.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement