int(1) int(2) Trendy w zarządzaniu projektami | O tym się mówi | Finanse + Controlling

Projektowe podejście do organizowania pracy, czy to wewnątrz organizacji, czy w kontaktach między podmiotami gospodarczymi, stało się niemal standardem. Popularność zyskały techniki i koncepcje zarządzania, w tym np. Prince2 czy Agile. Warto jednak pamiętać, że „nowoczesne” metodyki zarządzania czerpią garściami z dorobku zarówno ekonomii, jak też psychologii i antropologii.

Klasyka zarządzania, czy to w odniesieniu do projektu, czy organizacji, koncentruje się na podstawowych funkcjach, czyli planowaniu, organizowaniu, motywowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu. Funkcje te są stałe i tożsame dla każdego działania, niemniej jednak ich geneza związana jest raczej z wykorzystaniem zarządzania w kontrolowaniu organizacji. Współcześnie praktyka biznesowa przewartościowała to podejście, a nacisk kładziony jest na wykorzystanie narzędzi zarządzania w projektach definiowanych jako zbiór aktywności, które mają wspólny zestaw cech, do których przede wszystkim należą: wyodrębniony koniec i początek, cel biznesowy i sparametryzowane zasoby1. Dodatkowo projekt musi kończyć się powstaniem jego namacalnych efektów, czyli produktów, które towarzyszą jego celowi lub celom oraz rezultatowi lub rezultatom.

Popularyzacja projektowego podejścia do realizacji biznesowych celów różnych organizacji zarówno w konwencji wewnętrznej, jak też zewnętrznej wymogła konieczność modyfikacji podejścia do stosowania narzędzi zarządczych w sterowaniu tak złożonym organizmem, co skutkowało powstaniem nowych nurtów poszerzających tradycyjne podejście do uznanych i dobrze opisanych mechanizmów.

Zarządzanie oparte na produktach

Presja na projektowe podejście w działalności biznesowej wymusiła zmianę paradygmatów zarządzania. Kaskadowe podejście do kierowania projektami przestało pełnić wiodącą rolę, zatem konieczne stało się przewartościowanie podejścia do projektów i jego efektów. Rezultatem takiej ewolucji było powstanie koncepcji zarządzania projektem opartej na produktach – Prince2 (Projects in Controlled Environments). Zakłada ona, że w centrum zainteresowania każdego zespołu realizującego projekt powinien być jego produkt lub projekty, i to temu podporządkowane jest stosowanie odpowiednich narzędzi zarządczych. Koncepcja Prince2 przyjmuje, że metodyka ta może być stosowana do prowadzenia dowolnie skalowanych projektów (dużych, średnich, małych) oraz w dowolnej organizacji, pod warunkiem stosowania wytycznych. Publikacja zasad Prince2 w 1996 r. potwierdziła to założenie, a metodyka ta zyskiwała na popularności m.in. dlatego, że sama dokumentacja Prince2 była od początku kompletna i zrozumiała dla potencjalnych użytkowników, co nie oznacza jednak, że jest ona łatwa w stosowaniu.

Prince2 jako metodyka zarządzania projektami ma swoje główne cechy lub inaczej pryncypia, do których należy zaliczyć:

  • założony dla każdego projektu czas trwania (jasno wyartykułowany początek i koniec projektu);
  • produkty biznesowe: mierzalne i zdefiniowane już na początku projektu. Jest to jedno z głównych założeń metodyki, gdyż powodzenie projektu mierzone jest m.in. poprzez ocenę jego produktów biznesowych;
  • określoną systematykę działań, która służy do budowy produktów biznesowych;
  • zdefiniowaną i opisaną w dokumentacji projektu strukturą organizacji, która ma sparametryzowany zakres obowiązków oraz wydzielone role biznesowe. Struktura ta musi być adekwatna do realizowanego projektu i jasno określona, aby każdy zaangażowany w realizację projektu wiedział, jaki jest podział obowiązków oraz kto kieruje projektem i go nadzoruje.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Tekst otwarty nr 67/2020

Ruszyła przedsprzedaż na Forum Nowoczesnego Controllingu!

Forum Nowoczesnego Controllingu(3).png

Już dziś zapraszamy do udziału w VI edycji Forum Nowoczesnego Controllingu.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 67/2020

X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

017a.jpg

Jubileuszowy X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia 2020 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów, członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, odpowiedzialnych za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej

Kary pieniężne w praktyce Urzędu Ochrony Danych Osobowych

DiF_MC_66_8.jpg

W ciągu roku od rozpoczęcia stosowania RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: Prezes UODO) wydał dwie decyzje, na mocy których nałożył administracyjne kary pieniężne. Treść tych rozstrzygnięć zawiera istotne wskazówki dla administratorów danych w zakresie rodzajów naruszeń, które – w ocenie organu nadzorczego – kwalifikują się do sankcji w postaci kary pieniężnej, oraz tego, jakie okoliczności wpływają na wysokość orzekanych kar.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama