Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeń oraz inne podmioty rynku finansowego staje się coraz bardziej sformalizowane. Najważniejszym krokiem na drodze ustandaryzowania praktyk w tym zakresie było uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2279). Ustawa funkcjonuje już przeszło 5 lat, nadal nie wszyscy są jednak świadomi korzyści, jakie przynoszą zawarte w niej regulacje.

Reklamacje na rynku finansowym

Klienci i podmioty rynku finansowego

Ustawa w sposób precyzyjny definiuje pojęcia klienta podmiotu rynku finansowego oraz podmiot rynku finansowego. Za klienta uważa się przede wszystkim osoby fizyczne – ubezpieczającą, ubezpieczoną, uposażoną uprawnioną z umowy ubezpieczenia, dochodzącą roszczeń z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, członka funduszu emerytalnego, klienta banku kasy oszczędnościowo-kredytowej, klienta instytucji płatniczej, klienta biura usług płatniczych, brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego. Podmiotami rynku finansowego są organizacje działające na rynku finansowym – banki, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, pośrednicy, brokerzy, fundusze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i wiele innych.

Powyższe wyliczenia nie mają charakteru wyczerpującego. Zanim klient zdecyduje się na zainicjowanie sformalizowanego postępowania reklamacyjnego, dobrze jest sprawdzić, czy dana organizacja objęta jest szeroką definicją ustawową.

KROK 1: Składanie reklamacji

Reklamacje mogą być składane w zasadzie w dowolnej formie i dotyczyć dowolnych zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług. Reklamację można złożyć w każdej jednostce podmiotu rynku finansowego (np. oddział banku). Reklamacja może mieć postać pisemną, elektroniczną, o ile taki sposób został do tego celu wskazany przez podmioty rynku finansowego, a nawet ustną (telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce). Sposób składania reklamacji powinien być również wskazany w umowie. Podmiot rynku finansowego ma ustawowy obowiązek wskazania w niej informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji (m.in. miejsce i formę złożenia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji, sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji).

W reklamacji powinny zostać zawarte wszystkie zastrzeżenia do realizacji usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego wraz z opisem okoliczności towarzyszących. Reklamacja powinna zawierać również sprecyzowane żądanie, z przyczyn wskazanych w dalszej części artykułu.

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Źródło: Dotacje i fundusze nr 38/2021

Zobacz również

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

Do zastosowania w przemyśle – automatyzacja i robotyzacja

W jaki sposób zaoszczędzić czas, aby efektywniej i przy wsparciu odpowiednich narzędzi nim zarządzać? Automatyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA) stanowi słowo klucz do znalezienia odpowiednich rozwiązań. Automatyzować można zarówno procesy biznesowe, jak i produkcyjne, wspólny mianownik stanowi wykluczenie lub ograniczenie pracy ludzkiej i zastąpienie jej poprzez wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa dedykowanych systemów informatycznych czy robotów.

Czytaj więcej

NewConnect – nastoletni brat swojej poważnej siostry

NewConnect – nastoletni brat swojej poważnej siostry

Historia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przywróconej gospodarce rynkowej po przemianach ustrojowych 1989 roku, liczy sobie już 30 lat. Pierwsza sesja, na której notowanych było pięć spółek, a obroty wyniosły ok. 2 tys. dol., odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Niemal połowę młodszy jest prowadzony przez GPW alternatywny system obrotu (ASO) dla akcji znany szerszej publiczności pod szyldem NewConnect (NC) i często nazywany małą giełdą. Obecnie na tzw. dużej giełdzie, czyli rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 431 spółek (w tym 50 zagranicznych) o łącznej kapitalizacji ponad 1136 mld zł.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama