Rentowność i płynność finansowa to dwa filary analizy finansowej. Bardzo często utożsamiane są (na pewnym poziomie uogólnienia) z jakością kondycji finansowej przedsiębiorstw. Warto jednak głębiej zastanowić się nad istotą tych dwóch zagadnień, aby zrozumieć zależności, jakie między nimi występują.

Proces gospodarowania, czy inaczej zarządzania finansami przedsiębiorstwa, bardzo mocno akcentuje kwestię generowania zysku jako podstawowego parametru oceny efektywności. Jednocześnie w sytuacji porównywania podmiotów między sobą sama informacja o poziomie wyniku finansowego to za mało, aby prawidłowo ocenić sytuację konkretnego podmiotu. Pojęcie zyskowności, czy też rentowności, definiuje zatem sytuację ocenianego podmiotu w kontekście pewnych wskaźników, które ogólnie konstruowane są jako stosunek efektu do nakładu.

Poza rentownością istotne są także parametry płynności finansowej, które opisują zdolność podmiotu do regulowania zobowiązań, zwłaszcza krótkoterminowych. Najczęstszą miarą płynności finansowej (w ujęciu statycznym1) jest płynność bieżąca, a jej odpowiednikiem pieniężnym jest kapitał obrotowy netto.

Płynność finansowa w ujęciu statycznym

Relacje majątkowo-kapitałowe ustalone w badaniu bilansu (poziomym) pozwalają dokonać statycznej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Statyczna analiza płynności odpowiada na pytanie, jak kształtuje się relacja aktywów obrotowych przedsiębiorstwa oraz ich składowych w korelacji z zobowiązaniami krótkoterminowymi i czy w dostatecznie szybkim czasie aktywa te można zamienić na środki pieniężne2.

Badanie statyczne płynności finansowej jest przeprowadzane na podstawie danych wynikających z bilansu przedsiębiorstwa, za pomocą wskaźników płynności finansowej, uwzględniających relacje pomiędzy aktywami obrotowymi (z uwzględnieniem struktury tych aktywów) i zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Na Rysunku w sposób graficzny zaprezentowano zależności między składnikami aktywów (obrotowych) oraz zobowiązań krótkoterminowych, które wpływają na kształtowanie się poszczególnych miar płynności. Zalicza się do nich:

  • płynność bieżącą,
  • płynność szybką,
  • płynność gotówkową.

W Tabeli 1 zaprezentowano wzory opisujące płynność finansową w ujęciu statycznym, wraz z wzorcowym poziomem wskaźników, prezentowanym w szerokiej literaturze przedmiotu. Obliczono także średnią arytmetyczną z poziomów zalecanych przez teoretyków zajmujących się zagadnieniami oceny efektywności działania jednostki gospodarczej.

Tabela 1. Czynniki wpływu i odchylenia procentowe. Źródło: Opracowanie własne.

Płynność bieżąca

Płynność szybka

Płynność gotówkowa

Przyjęta nazwa wskaźnika

Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoter.

Aktywa obrotowe – zapasy

Zobowiązania krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterm. Zobowiązania krótkoter.

Formuła

1,2 – 2,0

1,0

 

Optymalna wielkość wskaźnika według różnych analiz

1,5 – 2,0

1,0

 

2,0

1,0

0,1 – 0,2

2,0

1,0

 

1,0 – 2,0

1,0

 

1,6 – 1,8

0,7

0,05 – 0,35

1,2 – 2,0

0,7 – 0,9

0,1 – 0,2

1,6 – 1,9

0,8 – 1,0

 

1,5 – 18

1,0

 

2,0

1,0

 

2,0 – 2,5

1,8

 

1,75

1,02

0,17

Wartość średnia

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama