Głównymi uczestnikami Giełdy Papierów Wartościowych są różnego rodzaju spółki, które zanim się tam znajdą muszą spełniać określone warunki. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW polegają na przekazaniu określonych danych dotyczących zakresu wykonywanej działalności, informacje te powinny być aktualizowane na bieżąco. Podawanie informacji przez spółki ma na celu zachowanie przejrzystości rynku oraz zapewnienie inwestorom sprzyjających warunków do uczestnictwa. Informacje, które są udostępniane przez uczestników rynku publicznego tworzą bazę dla inwestorów, dokonujących oceny kondycji finansowej spółki, jak również jej zdolności do rozwoju.

Raportowanie giełdowe w praktyce

Zobowiązani do wypełnienia obowiązków informacyjnych są emitent ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz emitenci, będący podmiotem takiego obrotu. Każdy inwestor, bez względu na jego status, ma prawo do dostępu do informacji o emitencie oraz emitowanych przez niego papierach wartościowych, dotyczy to zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i kwalifikowanych, detalicznych oraz ogółu osób nieposiadających instrumentów finansowych, zamierzających podjąć decyzję inwestycyjną.

Członkostwo na Giełdzie Papierów Wartościowych

Członkostwo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą uzyskać następujące podmioty:

 • firma inwestycyjna zawierająca transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta,
 • inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny,
 • podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny – pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.

Dopuszczonym do działania na giełdzie może być podmiot, który:

 1. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania takiego zezwolenia,
 2. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy,
 3. posiada odpowiednie środki organizacyjno-techniczne, zapewniające prawidłową i bezpieczną obsługę obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie,
 4. jest osobą prawną.

Obowiązki spoczywające na emitencie wynikają w szczególności z następujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz krajowych aktów prawnych je implementujących:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, z późn. zm. („Rozporządzenie UE 596/2014” lub „Rozporządzenie MAR”) – więcej informacji pod adresem https://www.knf.gov.pl;
 3. Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2014 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE, z późn. zm., w tym zmianami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z 22 października 2013 r. („Dyrektywa Transparency”) – więcej informacji pod adresem https://www.knf.gov.pl;
 4. Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późn. zm. (dalej: „Ustawa o ofercie”);
 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
 6. Regulaminu Giełdy, w zakresie odnoszącym się do obowiązków emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku równoległym, prowadzonym przez GPW.

Pozostałe 65% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 7-8/2023

Zobacz również

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 1

Controlling inwestycji w warunkach wysokiej inflacji i ryzyka cz. 1

Rozwój współczesnego przedsiębiorstwa bez aktywnych procesów inwestycyjnych nie byłby w zasadzie możliwy, by utrzymać konkurencyjność na rynku. Wielofazowość procesu przygotowawczego oraz sama realizacja projektu inwestycyjnego obarczona jest jednak wysokim poziomem ryzyka z powodu nieustannych zmian w otoczeniu gospodarczym. Podstawą każdej decyzji inwestycyjnej jest prognoza przyszłych warunków działania, obciążona niepewnością.

Czytaj więcej

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend ‑ teoria i praktyka

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend - teoria i praktyka

Wycena akcji to jedno z najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych zadań, dodatkowo obciążone dużym stopniem niepewności co do uzyskanych wyników. Istnieje kilka popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa, a jedną z nich jest metoda zdyskontowanych dywidend stosowana powszechnie przez banki inwestycyjne, domy maklerskie oraz niezależnych analityków finansowych. Metoda ta stanowi dla analityków dobry wstęp (zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa) do wyceny kapitału własnego oraz szacowania wartości akcji spółki ze względu na swoją prostotę, spójność oraz metodologiczną poprawność, czego nie można powiedzieć o niektórych metodach wyceny.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.