W ostatnich latach można zaobserwować znaczny postęp cyfryzacji w strefie rachunkowości i podatków, które polegają na informatyzacji rozliczeń podatników z urzędem skarbowym. Z jednej strony zmiany te stwarzają wiele usprawnień, z drugiej zaś dokładają również sporo obowiązków oraz zwiększają kontrolę nad podatnikiem.

JPK, deklaracje podatkowe i e-sprawozdanie

JPK jest już w zasadzie dobrze znany przedsiębiorcom i stanowił początek dużych zmian w raportowaniu. Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny stopniowo, począwszy od 2016 r., w którym do rozliczeń w formie JPK zobowiązane były jednostki duże, a w kolejnych latach zobligowane do tego zostały również pozostałe jednostki. Są one zobowiązane do przesyłania pliku JPK bez wezwania organu podatkowego, gdzie zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) zawarte będą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

  • rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,
  • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego,
  • kontrahentów,
  • dowodów sprzedaży i zakupów.

Ponadto podatnicy zobowiązani są do przekazania ksiąg podatkowych na żądanie organów skarbowych, gdyż zgodnie z art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200): „§ ١. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. § ٢. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. § ٣. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem”.

Od 2018 r. przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Zarówno pliki JPK, jak i e-sprawozdania należy sporządzać w formacie XML, co wiąże się z koniecznością posiadania przez jednostkę odpowiedniego oprogramowania do księgowości elektronicznej. Nie ma już możliwości raportowania sprawozdań w formie skanu czy też w postaci pliku pdf. Dodatkowo e-sprawozdania należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Audyt personalny jako narzędzie usprawniające proces zarządzania zespołem pracowniczym

Zasoby ludzkie to kluczowy czynnik przyczyniający się do osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych wyników. Człowiek i jego praca mają duży wpływ na pozycję jednostki gospodarczej na rynku. Traktowanie zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej jest współcześnie jednym z podstawowych wyznaczników sukcesu organizacji. Stąd też obecnie istotnym wyzwaniem organizacyjnym jest zastosowanie skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania tymi zasobami.

Czytaj więcej

Kapitał ludzki w organizacji i sposoby jego pomiaru

MC_69_82.jpg

Kapitał ludzki jest wciąż pojęciem niedocenianym, a nawet błędnie definiowanym. Niemniej jednak zaliczany jest do tzw. czynników wzrostu gospodarczego, czyli do zmiennych, które mają silne podstawy teoretyczne, pozwalające uznać je za jego źródła lub przyczyny1.

Czytaj więcej

Wskaźniki KPI w służbach utrzymania ruchu

Środowisko produkcyjne współczesnej firmy wytwórczej, a co za tym idzie również działu utrzymania ruchu, staje się coraz bardziej złożone. Liderzy poszukują skutecznych wskaźników, które pozwolą na identyfikację obszarów do poprawy, określenie kolejności działań oraz monitorowanie efektów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama