Każda działalność gospodarcza jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia, czyli ryzyka, pochodzące z wewnątrz i zewnątrz organizacji. Organizacje powinny mieć świadomość zagrożeń w postaci najbardziej istotnych ryzyk towarzyszących ich działalności i wprowadzić odpowiednie procedury pozwalające na efektywne i systematyczne działania umożliwiające zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje procesy zmierzające do ograniczania lub zneutralizowania wpływu wahań czynników ryzyka na elementy prowadzonej działalności biznesowej. Na system zarządzania ryzykiem składają się następujące komponenty:

 • zdefiniowanie celów i zadań w obszarze zarządzania ryzykiem,
 • określenie ryzyk gospodarczych dotyczących danej organizacji,
 • wypracowanie strategii zarządzania ryzykiem,
 • projektowanie i wdrażanie mechanizmów kontroli ryzyka,
 • monitorowanie efektywności stosowanych procedur kontroli ryzyka,
 • usprawnianie mechanizmów zarządzania ryzykiem.

W każdej firmie występują procesy: sprzedażowe, zakupowe (zakupy operacyjne i inwestycyjne, czyli środki trwałe), zarządzanie zasobami ludzkimi, naliczanie wynagrodzeń, sprawozdawczość finansowa itp. Zadaniem procesów jest wsparcie organizacji w realizacji jej celów biznesowych.

Każdy proces należy opisać, żeby mieć pewność, że jest realizowany w jednolity sposób, jak również identyfikować elementy procesu wymagające usprawnienia. Opis procesu pozwala odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaki jest cel danego procesu oraz pożądany rezultat;
 • Gdzie proces się zaczyna i w którym momencie kończy;
 • Jakie działania są w ramach niego realizowane i w jakiej kolejności występują;
 • Jakie zasoby (sprzęt, materiały, zasoby ludzkie) są potrzebne do realizacji procesu;
 • Które działania mogą trwać równolegle, a które mogą wystąpić tylko pod warunkiem zakończenia innego działania;
 • Ile czasu zajmuje dane działanie w ramach procesu;
 • Jakie są ograniczenia realizacji procesu, tzw. wąskie gardła;
 • Jakie dokumenty, dane, inne „produkty” są efektem każdego z działań;
 • Jakie są miary osiągnięcia zakładanych celów.

Kontrola wewnętrzna to nic innego, jak celowe działania podejmowane w firmie i ukierunkowane na poprawę zarządzania ryzykiem i zwiększenie prawdopodobieństwa zrealizowania ustalonych celów i zadań firmy. Zadaniem tego systemu jest realizacja celów organizacji oraz zapewnienie bieżącego oraz skutecznego funkcjonowania. Słabe lub nieefektywne kontrole wewnętrzne zawsze prowadzą do wystąpienia niepożądanych zjawisk, nadużyć i tym samym narażają jednostkę na straty. Mechanizmy kontroli służą zatem zapobieganiu, wykrywaniu i naprawianiu nieprawidłowości po rozsądnych kosztach. Koszty wdrożenia kontroli wewnętrznych nie mogą jednak przewyższać korzyści z ich funkcjonowania.

Podstawowe fazy procesu zakupowego

Jednym z bardziej newralgicznych procesów w każdej firmie są procesy zakupowe, gdyż wiążą się z wydatkowaniem firmowych środków pieniężnych. W procesie dokonywania zakupów można wyróżnić cztery zasadnicze fazy:

 • Identyfikacja potrzeby skutkująca złożeniem zapotrzebowania;
 • Złożenie zamówienia na podstawie zapotrzebowania;
 • Odbiór towaru/usługi – potwierdzenie „fizycznej” realizacji;
 • Rozliczenie zakupu, czyli dokonanie zapłaty na rzecz dostawcy.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Agile

W znaczeniu formalnym agile to zwinne metody tworzenia oprogramowania1, będące alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym (waterfall model), który uznaje poszczególne fazy tworzenia oprogramowania za odrębne i rekomenduje wykonywanie ich w porządku jedna po drugiej. Choć termin ten ukuty został na gruncie programowania, agile można rozpatrywać w sposób bardziej uniwersalny, odnosząc go do filozofii i metodyki pracy przebiegającej w zgodzie z wartościami opisanymi w „Manifeście agile”.

Read more

Autonomiczne utrzymanie ruchu, czyli TPM

MC_64_86.jpg

Organizm ludzki jest skomplikowaną maszynerią, w której szereg komórek, tkanek i narządów musi ze sobą współgrać w pełnej harmonii, abyśmy mogli odczuwać witalność i cieszyć się zdrowiem. Dla zachowania tego stanu podejmujemy szereg czynności w postaci właściwej diety, regularnych treningów, regularnych wizyt u lekarzy, doskonalimy nasze umiejętności dotyczące rozwoju fizycznego oraz poszerzamy zakres wiedzy na temat zdrowego trybu życia. W tym kontekście maszyny produkcyjne niczym nie różnią się od ludzkiego organizmu. Podzespoły, części, magistrale i płynące w ich instalacjach płyny przypominają twór, którego żywotność zależy od dbałości o jego stan fizyczny. I podobnie jak dla fanów zdrowego trybu życia opracowywanych jest wciąż wiele nowych programów, tak dla maszyn produkcyjnych istnieje metodologia zapewnienia ich żywotności i maksymalizacji dostępności do pracy.

Read more

Recepta na idealną analizę - przygotowanie procesu

MC_64_69.jpg

Firmy nieustannie próbują nadążyć za zmianą, aby być lepsze niż konkurencja i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w perspektywie nowych potrzeb, które rodzą się w procesie zmiany. Świadomość firmy, jej pozycji na rynku i otoczenia, jest jednym z wielu czynników, które mają realny wpływ na to, czy firma odnajdzie się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Wiarygodne dane, umiejętne ich wykorzystanie, analiza i prezentacja są niezbędne przy podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. W obliczu ilości gromadzonych informacji, tempa ich przetwarzania oraz różnorodności danych perspektywa dostarczenia rzetelnej analizy nie jest oczywista i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jakie trudności niesie ze sobą proces przygotowania danych do analizy oraz jak sobie z nimi poradzić?

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama