Projekt to seria powiązanych ze sobą celów cząstkowych ukierunkowanych na osiągnięcie celu głównego. To przedsięwzięcie zmierzające do realizacji wyznaczonego celu, wymagające wykorzystania zasobów i ujęte w ramy ograniczeń czasowych, kosztowych i jakościowych. Właściwe zarządzanie projektami wymaga odpowiednio zagregowanych informacji. Aby informacje te były użyteczne na potrzeby podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych w obszarze planowanych i realizowanych projektów, stosowane instrumenty muszą być odpowiednio zaprojektowane i dobrane dla danego zadania. Pomocny tu może być controlling projektów definiowany jako wewnętrzny system informacyjny zarządzania.

Projekt w teorii organizacji i zarządzania oznacza jednostkowy, tymczasowy proces składający się ze zbioru skoordynowanych ze sobą działań, które zmierzają do osiągnięcia założonego celu. Projekt charakteryzują specyficzne cechy, co przedstawiono na Rysunku 1.

Controlling projektów to wewnętrzny system informacyjny zarządzania, którego celem jest tworzenie oraz dostarczanie obrazu finansowej strony realizacji projektów interesariuszom. Informacja ta jest wykorzystywana przez zarządzających do poprawy efektywności pojedynczych projektów, jak również do zarządzania przedsiębiorstwem. Do kluczowych cech projektów, które determinują kształt systemu controllingu w danej jednostce gospodarczej, należy zaliczyć1:

 1. pojedynczy i jasno sprecyzowany cel projektu;
 2. koncentrację zarządzania na projekcie i osiągnięciu jego celów;
 3. konieczność kompromisów w ramach projektu dotyczących jego zakresu, jakości, terminu wykonania oraz kosztów;
 4. mało dokładne standardy wykonania wynikające z niepowtarzalności działań i mniejszych doświadczeń;
 5. ciągłe zmiany w planach determinowane zmiennymi wymaganiami różnych grup interesariuszy oraz w efekcie występowania ryzyka rynkowego i organizacyjnego.

Controlling projektów charakteryzuje znaczna doraźność oraz tymczasowość stosowanych metod wyznaczanych cyklem realizacji poszczególnych projektów. Projekty stają się nie tylko obiektami pomiaru przychodów i kosztów, ale stanowią również centra odpowiedzialności, za których wyniki odpowiadają przypisani do nich kierownicy. W controllingu projektów wykorzystuje się różne instrumenty, co przedstawiono na Rysunku 2.

Inne analizy, metody i narzędzia wykorzystywane w controllingu projektów to:

 1. W controllingu operacyjnym:
  • analiza wąskich gardeł,
  • metody rachunku inwestycyjnego,
  • prowizje od marży pokrycia,
  • analiza wartości.
 2. W controllingu strategicznym:
  • analiza możliwości,
  • analiza mocnych i słabych stron projektu,
  • technika scenariuszy.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

MC_70_76.jpg

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Czytaj więcej

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Ochrona prawna wartości niematerialnych stanowi ważny element ochrony przedsiębiorstw. O doniosłości znaczenia ochrony wartości niematerialnych świadczy utworzenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej – jako jednej z pierwszych instytucji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W odradzającym się kraju ważną kwestię stanowiło bowiem zapewnienie ochrony i uznania praw polskich twórców i wynalazców, których pomysłowość przyczyniała się do rozwoju gospodarki. Współcześnie ta kwestia jest równie istotna.

Czytaj więcej

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

MC_70_66.jpg

Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama