Spółki prawa handlowego mogą łączyć się ze sobą. Połączenie może odbywać się w drodze przejęcia lub zawiązania nowej spółki. Z obiema metodami wiążą się określone procedury, prawa i obowiązki stron ww. czynności.

Łączenie się spółek

Zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu spółek handlowych, spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną. Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną, utworzoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (połączenie transgraniczne). Spółka komandytowo-akcyjna nie może jednakże być – jako spółka osobowa – spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą tylko w drodze zawiązania spółki kapitałowej. Pamiętać przy tym trzeba, że nie może łączyć się spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Połączenie może być dokonane poprzez:

przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały/akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),

zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały/akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki mogą otrzymać, obok udziałów/akcji spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej, dopłaty w gotówce nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów/akcji spółki przejmującej, określonej według oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów/akcji spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku lub z kapitału zapasowego tej spółki. Spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana może uzależnić przyznanie swoich udziałów/akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki od wniesienia dopłat w gotówce nieprzekraczających łącznie 10 % wartości bilansowej przyznanych udziałów/akcji spółki przejmującej lub 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów/akcji spółki nowo zawiązanej. Spółka przejmowana lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z KRS. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do KRS właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Wykreślenie z KRS spółki przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić i przed dniem wpisania połączenia do KRS właściwego według siedziby spółki przejmowanej. Wykreślenie spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed dniem wpisania do KRS nowej spółki. Wykreślenie z KRS następuje z urzędu.

Spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej lub którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą lub na spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej spółki. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej. Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej odpowiadają solidarnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby spółki przejmującej lub nowo zawiązanej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną.

Plan połączenia

Plan połączenia spółek kapitałowych wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. Plan połączenia powinien zawierać co najmniej:

typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek kapitałowych, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki – również typ, firmę i siedzibę tej spółki,

stosunek wymiany udziałów/akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,

zasady dotyczące przyznania udziałów/akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,

dzień, od którego udziały/akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,

prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki,

szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek kapitałowych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2/2023

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Rola coachingu w doskonaleniu kompetencji

Rola coachingu w doskonaleniu kompetencji

Człowiek jest podstawą każdej organizacji. Indywidualne cechy każdego człowieka, jego wiedza, kompetencje, umiejętności, gotowość do uczenia się przez całe życie oraz łatwość adaptacji do zmian stanowią obecnie przewagę konkurencyjną podmiotów. Rozwój potencjału ludzkiego jest możliwy na wiele sposobów poprzez metody tutoringowe, mentoringowe czy coachingowe. Praktyka coachingu, jako jednej z metod rozwoju potencjału ludzkiego, charakteryzuje się obecnie wielką różnorodnością, a nawet dowolnością. Coaching służy doskonaleniu kompetencji oraz przygotowuje do pełnienia nowych ról zawodowych lub sprawniejszego funkcjonowania jednostki społecznej oraz organizacji.

Czytaj więcej

Grupa spółek w praktyce

Grupa spółek w praktyce

Grupa spółek, obejmująca spółkę dominującą wraz ze spółkami zależnymi, tworzy strukturę holdingową. Celem jej tworzenia jest przyjęcie przez uczestniczące w niej spółki wspólnej strategii rynkowej, umożliwiającej ustalenie interesu gospodarczego całej grupy. Istotną kwestią funkcjonowania grupy spółek jest wykorzystywanie przez te podmioty instytucji prawnej „wiążących poleceń”. Zasady ich wydawania, przyjmowania oraz konsekwencje ich realizacji określa Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji koncernowych, normujących stosunki prywatno-prawne między spółką dominującą i jej spółkami zależnymi ukierunkowane zostało na ochronę interesu wierzycieli, członków organów oraz wspólników.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.