Z dr. Mirosławem Popławskim, Prezesem Zarządu Electrum, polskiej grupy konsultingowo-technologicznej, będącej liderem w krajowej energetyce alternatywnej, rozmawiamy o perspektywach dla rozwoju branży energetycznej, specyfice wielkoskalowych inwestycji w Europie Wschodniej, możliwościach optymalizacji kosztów zużycia energii w firmie oraz finansowaniu inwestycji w OZE.

Przyszłość w energetyce alternatywnej

Firma Electrum działa na rynku już ponad 20 lat. Przebyliście drogę od małej firmy instalatorskiej aż do twórcy spektakularnych, wielkoskalowych inwestycji energetycznych w Europie Wschodniej. Obecnie jesteście jednym z liderów transformacji energetycznej w Polsce. Jaki był klucz do sukcesu?

Mirosław Popławski: Electrum, jako profesjonalna firma technologiczno-inwestycyjna, działająca w formule EPCM, jest jednym z liderów transformacji energetycznej, zarówno pod względem posiadanej wiedzy, kompetencji, doświadczenia, jak i siły biznesowej oraz ugruntowanej pozycji na rynku energetyki alternatywnej. Taki sukces jest możliwy do osiągnięcia m.in. dzięki unikalnej i konsekwentnie realizowanej strategii, bardzo wysokim kwalifikacjom i talentom całej załogi oraz skutecznej realizacji dużych i złożonych projektów inwestycyjnych, wymagających improwizacji w obszarze wysoko zaawansowanych technologii oraz umiejętności zarządzania bardzo szerokim spektrum ryzyk.

Dlaczego ekspansja na Europę Wschodnią? Skoro cały czas, według statystyk, produkcja energii elektrycznej z OZE rośnie szybciej na Zachodzie i ten zdaje się być lepszym rynkiem. Czy Europa Wschodnia stanie się ważnym obszarem ekspansji technologii OZE?

Rynki energetyczne Europy Zachodniej, zarówno w swoich obszarach klasycznych, jak i alternatywnych (m.in. OZE), są bardzo dojrzałe i niezmiernie hermetyczne. Natomiast Europa Środkowa i Wschodnia są pod tym względem o wiele bardziej otwarte i rozwojowe, oczywiście z dużą ilością szans, ale i zdecydowanie bardziej ryzykowne.

A jak to jest z tą „zieloną rewolucją” w Polsce – czy ona już się zaczęła? Jeśli tak, to na jakim jest etapie?

W mojej ocenie możemy dyskutować, na jakim etapie jest aktualnie „polska zielona rewolucja”, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że ona już się toczy, a dynamika zmian staje się coraz bardziej zawrotna.

Jak pandemia Covid-19 wpłynęła na cele i plany biznesowe Electrum? Bo mówi się, że branża nie ucierpiała albo ucierpiała w stopniu minimalnym...

Pandemia Covid-19 praktycznie nie odcisnęła żadnego piętna na poczynaniach biznesowych i wynikach finansowych Electrum. Wszystkie kontrakty spółki zostały zrealizowane w przewidzianych terminach i budżetach. Firma świetnie sobie poradziła ze wszystkimi obostrzeniami i utrudnieniami wynikającymi z tej nadzwyczajnej sytuacji, co wystawia nam wyjątkowo dobre świadectwo, jeśli chodzi o poziom organizacyjny oraz umiejętności adaptacyjne i improwizacyjne naszej załogi.

Ograniczenia pandemiczne – czy zmieniły sposób prowadzenia projektów? Zwłaszcza tych dużych, zaawansowanych biznesowo i logistycznie?

Ponieważ Electrum jest w dużym stopniu firmą zinformatyzowaną, tak naprawdę niewiele się zmieniło w naszej metodologii realizacji projektów. Oczywiście sporo elementów należało zmodyfikować i dopasować do nowej rzeczywistości, ale dzięki profesjonalnej i elastycznej infrastrukturze IT, odbyło się to bez jakichkolwiek zakłóceń bądź perturbacji.

Spotkałam się ze stwierdzeniem, że współczesna energetyka zaczyna przypominać rozpędzone pendolino, z tą różnicą, że w przypadku pociągu znamy stację docelową i wiemy, kiedy pociąg się zatrzyma. A jak będzie wyglądała energetyka w naszym kraju za 3, 5 czy 10 lat i gdzie jest stacja końcowa? Czego można się spodziewać, obserwując rosnący w zatrważającym tempie udział kosztów energii w kosztach działalności firmy czy kosztach wytworzenia produktu?

To, czego doświadczymy w ramach zmian w funkcjonowaniu szeroko rozumianego rynku energii, w istocie niczym nie będzie się różnić od zmian i zjawisk zachodzących na całym świecie. Rosnące zapotrzebowanie na energię, dramatycznie rosnące koszty energii oraz coraz większy udział tych kosztów w strukturze OPEX wszystkich firm i biznesów, coraz większe obciążenia dla odbiorców indywidualnych, coraz bardziej wyeksploatowana infrastruktura energetyczna, konieczność digitalizacji systemów energetycznych, bezwzględny przymus odejścia od paliw kopalnych, nierealność ekonomiczna budowy nowych elektrowni jądrowych, fundamentalna zmiana w strukturach mixów energetycznych oraz nowa formuła biznesowa dotycząca posiadania i zarządzania aktywami energetycznymi (np. IPP) – to wszystko już dzieje się w różnym zestawie, stopniu i nasileniu praktycznie we wszystkich krajach na świecie. Jesteśmy skazani na energetykę alternatywną, indywidualny mix energetyczny, systemy energetyczne równie rozproszone, co inteligentne i dopasowane online do indywidualnych potrzeb odbiorców. Im później to zaakceptujemy oraz świadomie i konsekwentnie zaczniemy podążać w kierunku zrównoważonej i odpowiedzialnej energetyki alternatywnej, tym wyższą i coraz bardziej destrukcyjną cenę cywilizacyjną przyjdzie nam zapłacić za ignorowanie rzeczywistości i niepodejmowanie odpowiednich działań.

Jakie są możliwości inwestycyjne dla firm, które szukają sposobu na oszczędności (i/lub opłatę mocową)?

Jestem przekonany, że jedynym logicznym i skutecznym rozwiązaniem na teraz i na przyszłość, jest długofalowa inwestycja w indywidualny mix energetyczny oparty na alternatywnych źródłach energii oraz funkcjonujący w ramach umów handlowych w formule cPPA. Dotyczy to w zasadzie każdej firmy i każdego biznesu.

Magazynowanie energii to wyzwanie, przed którym prędzej czy później staną producenci energii ze źródeł odnawialnych. Sprawa niecierpiąca zwłoki czy projekt na dalszą przyszłość?

Magazynowanie energii nie jest zagadnieniem i wyzwaniem wyłącznie dla producentów „zielonej energii”. W równym stopniu dotyczy to również wszystkich operatorów sieci energetycznych (OSD, OSP) oraz średnich i dużych odbiorców końcowych. Moim zdaniem jest to naturalny i niezbędny element technologiczny praktycznie każdego alternatywnego układu energetycznego nowej generacji (sieć, duży odbiorca czy wyspa energetyczna).

Jakie są główne kryteria wyboru inwestora/partnera w projektach z zakresu zielonej energii i efektywności energetycznej?

Są to bez wątpienia: wiedza, wiarygodność, doświadczenie, odpowiedzialność, kompetencje, odpowiednie zasoby ludzkie, umiejętność zdefiniowania i mitygacji wszystkich ryzyk, a także dogłębne rozumienie niuansów biznesu inwestora.

Jak Electrum, jako lider projektu, weryfikuje i wybiera partnerów? Czy bierze się pod uwagę tylko kryteria finansowe?

Procesy i procedury zaimplementowane w Electrum i wsparte funkcjonującym systemem zapewnienia jakości (opartym o normy ISO) gwarantują nam skuteczność i bezpieczeństwo przy wyborze naszych partnerów. Kryteria finansowe są ważne, ale bardzo liczy się również parę innych aspektów. Wiarygodność i etyka biznesowa, wiedza i ugruntowana pozycja rynkowa, jakość, innowacyjność, długoterminowe relacje biznesowe oraz akceptacja tych samych wartości i reguł gry – to stanowi podstawę naszych decyzji.

Co jest szczególnie istotne w trakcie i po zakończeniu współpracy?

Staramy się, ażeby współpraca z naszymi partnerami nigdy się nie kończyła. Bardzo często kończąc jeden projekt jednocześnie rozpoczynamy następny. Z tego powodu krytycznym momentem jest skuteczne zakończenie inwestycji oraz prawidłowe uruchomienie obiektu z jednoczesnym przekazaniem go do eksploatacji dla służb Operation & Maintenance (Electrum Solutions).

Perspektywa CFO:
Na pytania odpowiada Marek Rachwalski, CFO, Członek Zarządu Electrum

Wszystkie omawiane projekty Electrum to zdecydowanie projekty wysokonakładowe. Jak przeskoczyć barierę, którą może stanowić finansowanie inwestycji?

Marek Rachwalski: Inwestycje w odnawialne źródła energii są wysokonakładowe, a organizacja ich finansowania jest jednym z kluczowych czynników powodzenia projektu. Wiele instytucji, takich jak banki czy fundusze typu private equity oferują swoje zaangażowanie w finansowanie OZE, oczekując przy tym, iż przedstawione przez inwestorów projekty będą spełniały komplet wymagań, zarówno odnośnie ich jakości, wykonalności, jak i gwarancji eliminacji wszelkich ryzyk. W tym zakresie spółka Electrum posiada pełne portfolio kompetencji i doświadczeń, zarówno w obszarze technicznym, jak i finansowym, co umożliwia nam efektywną realizację projektów wraz z gwarancją stabilnego cash flow projektów; tym samym jesteśmy w stanie „przeskoczyć barierę”, jaką może stanowić pozyskanie finansowania.

A co z finansowaniem inwestycji w trakcie ich trwania? Bo cały czas mówimy o dużych, jeśli nie ogromnych, przedsięwzięciach.

Finansowanie projektu należy zabezpieczyć nie w trakcie realizacji, ale przed jego uruchomieniem oraz przewidzieć wszelkie płatności na każdym etapie jego realizacji. Cała sztuka polega na tym, aby skoordynować i egzekwować wszystkie prace i terminy związane z realizacją projektu. Jakiekolwiek przesunięcia skutkują dodatkowymi, wysokimi kosztami finansowania oraz opóźnieniem w rozpoczęciu uzyskiwania przychodów z generacji energii elektrycznej – co sumarycznie stanowi dużą stratę dla inwestora. Stąd ważne jest doświadczenie w realizacji tak ogromnych przedsięwzięć i niedopuszczanie do występowania opóźnień. Nie jest to łatwe zadanie, tym bardziej, iż na niektóre czynniki, takie jak: dostawę modułów z Chin, organizację transportu z tego kraju czy wzrosty cen surowców i metali nie mamy dużego wpływu. My, jako Electrum, również doświadczamy wpływu tych czynników na nasze projekty, niemniej jednak, wypracowaliśmy już standardy zabezpieczeń oraz odpowiednie relacje z dostawcami, aby efekt tych zmian był ograniczony lub praktycznie wyeliminowany.

Strategia CSR Electrum robi wrażenie. Z czego wynika tak duże przywiązanie do społecznej, środowiskowej i biznesowej odpowiedzialności biznesu?

Nasza aktywność biznesowa jest dla nas tak samo ważna w warstwie realizacyjnej, technologicznej, finansowej czy brandowej, jak i w kontekście społecznym, środowiskowym bądź stricte biznesowym. To wynika z naszego rozumienia biznesu jako takiego, a energetyki alternatywnej w szczególności. Nie wyobrażamy sobie naszego udziału w takim przedsięwzięciu bez świadomej akceptacji związanych z tym ideologii (zrównoważona i odpowiedzialna energetyka przyszłości) oraz zestawu wartości. Cała reszta jest po prostu realizacją powyższego w codziennej praktyce, bez możliwości zawierania kompromisów sprzecznych z naszymi zasadami i sposobem myślenia.

Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że najbardziej odpowiedzialne społecznie firmy są również najbardziej konkurencyjne, także dzięki transferowi nowych technologii? Czy w Electrum strategia CSR stymuluje rozwój nowych produktów i usług?

Pełna zgoda. Nie istnieje prawdziwa konkurencyjność, efektywność i innowacyjność biznesowa bez pełnej świadomości społecznej i odpowiedzialności za wszystkie aspekty prowadzonej aktywności. W Electrum strategia CSR stymuluje zarówno rozwój organizacji i poszczególnych pracowników, jak i przyczynia się do rozwoju nowych usług i rozwiązań.

Jakie innowacyjne rozwiązania są Państwa powodem do szczególnej dumy? Bo z jednej strony uwagę przykuwają spektakularne realizacje w zakresie decentralizacji sieci energetycznych, kompensacji mocy biernej czy realizacje systemu SCADA, z drugiej – cały obszar Life Science, technologie przyszłości?

Zdecydowanie system EMACS, jako nasze autorskie narzędzie informatyczne do wspomagania zarządzania aktywami energetycznymi, jest naszym największym osiągnięciem technologicznym i stanowi podstawę całokształtu działań innowacyjnych Electrum.

Jakie są obecnie największe wyzwania związane z obsługą obiektów energetycznych? Weźmy za przykład realizacje systemu SCADA.

Największym wyzwaniem przy obsłudze i eksploatacji obiektów energetycznych (profesjonalny Asset Management) jest umiejętność zdefiniowania i mitygacji wszystkich ryzyk związanych z całym cyklem życia takich obiektów. W szczególności dotyczy to aspektów finansowych, optymalizacyjnych, predykcyjnych, ludzkich, rozwojowych i biznesowych (z perspektyw właściciela obiektu). Do takiego rozumienia tego typu biznesu, i w ślad za tym do jego profesjonalnego i efektywnego realizowania, predystynowane są tylko nieliczne podmioty świadome skali wyzwań i ogromu odpowiedzialności z tym związanych. Electrum jest właśnie taką firmą.

W jakim kierunku zmierza rynek OZE? Jak będzie ten rynek wyglądał za 10 lat? I jaka będzie rola i pozycja Electrum?

Jestem przekonany, że podążamy w stronę inteligentnej i rozproszonej energetyki alternatywnej, opartej w równym stopniu na indywidualnym miksie energetycznym i źródłach odnawialnych (wiatr, słońce, magazyny energii, wodór, biomasa, małe bloki jądrowe, reaktory fuzyjne) oraz na systemach informatycznych bazujących na logice sztucznej inteligencji. Electrum zaś konsekwentnie i świadomie buduje swoją pozycję jako profesjonalnego i zaufanego lidera w implementacji tych zmian na rynku z kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do odpowiedzialnego i efektywnego przeprowadzania naszych klientów przez nieuchronną dla wszystkich transformację energetyczną.

Dziękuję za rozmowę.


Polska grupa konsultingowo-technologiczna o profilu APC (Alternative Power Creator), lider w krajowej energetyce alternatywnej. Specjalizuje się w przygotowaniu, kompleksowej realizacji, uruchamianiu i serwisowaniu (Idea-Development-Design-Integration-Build-Launching-Operation-Management) wielkoskalowych projektów inwestycyjnych i obiektów z obszarów energetyki, przemysłu, IT oraz Life Science.

Jednym z nadrzędnych celów Electrum jest zwiększanie świadomości oraz edukacja na temat zmian klimatycznych i środowiskowych. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, chce mieć realny, pozytywny wpływ na ekosferę – z pozycji lidera transformacji energetycznej w Polsce.

dr Mirosław Popławski

Absolwent TRIUM Global EMBA. Założyciel i CEO Electrum od 1997 roku.


Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Tekst otwarty nr 84/2022

Controlling finansowy ‑ jak będzie wyglądał w przyszłości?

Controlling finansowy - jak będzie wyglądał w przyszłości?

Z Hanną Piwowarczyk, dyrektor Centrum Finansowego AbbVie na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki rozmawiamy o perspektywach rozwoju rynku centrów usług wspólnych w Polsce, nowej roli controllera oraz szansach na rozwój i karierę w turbulentnych czasach.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 82/2022

Czym jest Autonomous Enterprise?

Czym jest Autonomous Enterprise?

Z Konradem Jakubcem, Business Development Directorem oraz Krzysztofem Kuczkowskim, Intelligent Process Automation Practice Managerem w Mindbox, rozmawiamy o tempie wdrażania automatyzacji w Polsce, obszarach, które najłatwiej jest zautomatyzować, wyzwaniach towarzyszących wdrażaniu stosownych rozwiązań i sposobach na mądre wykorzystanie robotyzacji procesów. Rozmawiamy również o tym, czy automatyzacja wpłynie na zmniejszenie liczby miejsc pracy, możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji do obsługi procesów biznesowych oraz idei Citizen Developerów.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.