Szacowanie wartości kapitału ludzkiego metodą dochodową - studium przypadku

FiC_54_16.jpg

Jednym z najważniejszych zasobów każdej organizacji są jej pracownicy. Określenie jego wartości jest istotne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu można lepiej sprawować kontrolę nad kosztami kadrowymi, a także skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie pracowników dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i wysokości osiąganych wyników inansowych, stanowią oni nierozerwalny element wartości irmy i mają istotny wpływ na jej przewagę konkurencyjną.

Wycena wartości pracowników

Obliczenie wartości kapitału ludzkiego zwykle następuje przy wykorzystaniu metod dochodowej lub kosztowej.

Celem metody dochodowej jest oszacowanie bieżącej wartości strumienia oczekiwanych korzyści ekonomicznych, przewidywanych do wygenerowania przez kadrę pracowniczą. Jej istota zatem nawiązuje do metody DCF wyceny przedsiębiorstwa, a w szczególności do metody NPV wyceny wartości poszczególnych składników majątkowych. W związku z tym metodyka szacowania wartości pracowników za pomocą metody dochodowej jest analogiczna do szacowania korzyści wynikających z podjęcia decyzji dotyczącej inwestycji w środek trwały zapomocą miernika NPV. W przypadku metody NPV nakładami inwestycyjnymi są wydatki poniesione na zakup, montaż, rozruch itp., związane z zakupem środka trwałego, natomiast spodziewane przepływy pieniężne w przyszłości stanowią nadwyżkę spodziewanych wpływów uzyskiwanych ze środka trwałego pomniejszone o przewidywane wydatki związane z użytkowaniem tegoż środka trwałego. W przypadku decyzji o zatrudnieniu nowego pracownika nakłady ponoszone przez firmę stanowią głównie wydatki związane z rekrutacją, szkoleniem oraz wypłatą części pensji w początkowym okresie zatrudnienia. Ta część pensji wypłacana pracownikowi stanowi specyficzny nakład inwestycyjny, ponieważ wynika z wypłaty całości pensji, mimo że pracownik nie osiągnął jeszcze pełnej wydajności. Z kolei spodziewane w przyszłości przepływy pieniężne stanowią nadwyżkę spodziewanych korzyści, dzięki zatrudnieniu pracownika ponad bieżące wydatki (związane przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń, szkoleń i innych świadczeń).

Często występującą praktyką wyceny zasobów ludzkich metodą dochodową jest wyznaczenie przewidywanej zdyskontowanej nadwyżki gotówki przedsiębiorstwa, a następnie pomniejszenie jej – obok zobowiązań – o wartość, jaką stanowią dla firmy wszelkie aktywa materialne i niematerialne przez nieposiadane lub wykorzystywane (oczywiście poza pracownikami). Pozostała kwota– poodjęciu odłącznej prognozowanej wartości zdyskontowanych operacyjnych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa kwoty stanowiącej wartość posiadanych przez firmę składników majątkowych materialnych i niematerialnych – stanowi wartość zasobów ludzkich.

Metoda kosztowa wyceny pracowników nawiązuje natomiast bezpośrednio do metody odtworzeniowej wyceny przedsiębiorstwa. W związku z tym, dokonując wyceny wartości pracowników, za jej pomocą należy oszacować koszt, który przedsiębiorstwo musiałoby ponieść w przypadku zastąpienia aktualnego pracownika nową osobą. Innymi słowy, przedstawia ona wartość inwestycji w człowieka. Zatem metoda ta sprowadza się do określenia wielkości nakładów koniecznych do poniesienia w celu odtworzenia posiadanego zasobu ludzkiego. Wspomniane nakłady obejmują przede wszystkim koszty rekrutacji i wdrożenia, na które składają się czas i wysiłek poświęcony nowemu pracownikowi oraz koszty szkoleń. Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić także koszty związane z występującą zwykle początkową, niepełną wydajnością pracownika.

Punktem wyjścia w wyznaczaniu wartości pracowników jest określenie ich łącznej liczby oraz dokonanie ich klasyfikacji. W tym celu zatrudnionych można podzielić przykładowo według stanowisk.

Poniżej zostanie przedstawiony przykład szacowania wartości kapitału ludzkiego opartego na metodzie dochodowej. Wycena zaprezentowana zostanie w opraciu o przedsiębiorstwo opisane w dalszej części tekstu.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy