hand-carrying-businessman-icon-network-hrhrmmlm-teamwork-leadership-concepts-xs.jpg

Ciągłość działania – strategia i plany

Rok 2010 – powódź w południowych regionach Polski. Część zakładów produkcyjnych, firm usługowych oraz...

calculators-and-statistk-xs.jpg

Odzwierciedlenie ryzyk w sprawozdaniach finansowych

Jeśli chodzi o zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (cash flow),...

progress-concept-xs.jpg

Analiza łańcucha wartości jako narzędzie redukcji kosztów procesów produkcyjnych

Fragment książki Inżynieria kosztów autorstwa Zbigniewa Leszczyńskiego i Tomasza Jasińskiego, wydanej...

protection-concept-eye-on-digital-background-xs.jpg

Cyberzagrożenia i metody prewencji

Do niedawna istniało powszechne przekonanie, że za bezpieczeństwo informacji przechowywanych w systemach...

Temat numeru

Przegląd standardów zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem na stałe wpisało się w kanon najlepszych metod i narzędzi stabilnego, ostrożnego i wiarygodnego zarządzania organizacjami. Współtworzy system zarządzania organizacją wraz z systemem zarządzania strategicznego i kontroli wewnętrznej. Poddaje się działaniu doskonalącemu (continous improvement) oraz podlega stałej ocenie audytu wewnętrznego.

protection-concept-eye-on-digital-background-xs.jpg

Cyberzagrożenia i metody prewencji

Do niedawna istniało powszechne przekonanie, że za bezpieczeństwo informacji przechowywanych w systemach teleinformatycznych odpowiadają jedynie pracownicy jednostek organizacyjnych zarządzających bezpieczeństwem lub IT. Badania Deloitte wskazują, że zarówno rosnące straty spowodowane cyberatakami, jak i konieczność zwiększonych inwestycji w środki ochrony informacji skutkują coraz większym zaangażowaniem kierownictwa odpowiedzialnego za zarządzanie finansami i ryzykiem.

Twarzą w twarz

Analizy

Narzędzia i techniki

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest czynnikiem nierozerwalnie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podejmując codzienne decyzje, menedżerowie muszą dokonywać wyboru akceptowalnego ryzyka, które kompensowane jest spodziewanymi rezultatami ich decyzji. Jednym z utartych poglądów jest ten, że wraz ze wzrostem ryzyka rośnie oczekiwany rezultat – lub odwrotnie: im większe oczekiwania dotyczące wyniku, tym większym ryzykiem należy je okupić.

Labirynty controllingu

ERP – czy wiesz, czego potrzebujesz i jakim narzędziem dysponujesz?

Potrzeba posiadania systemu ERP w przedsiębiorstwie jest niepodważalna. Jeżeli jeszcze nie zdążyła się objawić, z pewnością da o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie i może spowodować ogromne straty, nie tylko finansowe, lecz również wizerunkowe. Kluczowe pytanie, które powinna zadać sobie organizacja ucząca się – czy stać mnie na brak wiedzy o własnym przedsiębiorstwie?

Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – rewolucja w przepisach i szansa na nowy start dla zadłużonych przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które istotnie zmieniają porządek prawny w odniesieniu do sytuacji firm znajdujących się w stanie niewypłacalności lub takim stanem zagrożonych. Ustawa ta wprowadza nie tylko zupełnie nowe prawo restrukturyzacyjne, ale dodatkowo istotną nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która ma się stać regulacją dotyczącą wyłącznie procesów likwidacyjnych.

Problemy rachunkowości

Benchmarking study krok po kroku, czyli ceny transferowe po nowemu

Nowelizacja przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych wprowadza zupełnie nowe regulacje w zakresie obowiązków związanych z dokumentowaniem przez podatników transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Kluczową zmianą jest rozszerzenie zakresu dokumentacji o analizę porównawczą, która ma udowodnić, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi zostały ustalone na poziomie rynkowym. Jednym słowem, analiza porównawcza staje się obowiązkowym elementem dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

calculators-and-statistk-xs.jpg

Odzwierciedlenie ryzyk w sprawozdaniach finansowych

Jeśli chodzi o zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (cash flow), do ich sporządzenia zobowiązane są tylko te jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości. W pozostałych przypadkach nie ma obowiązku przygotowywania tych elementów sprawozdania.

Wydarzenia

Felieton

Po godzinach

Leksykon

Archiwum

Polecamy