Temat numeru

Blaski i cienie stosowania modelu kapitału ludzkiego. Czy ten model jest dobry na wszystko?

Pozyskanie najlepszych talentów stanowi obecnie jedno z największych wyzwań na rynku pracy, będąc jednocześnie kluczem do sukcesu w zarządzaniu biznesem. Od właściwego doboru pracowników zależy, jakim kapitałem ludzkim dysponuje organizacja oraz jakie będą możliwości jej dalszego rozwoju i doskonalenia.

FiC_54_16.jpg

Szacowanie wartości kapitału ludzkiego metodą dochodową - studium przypadku

Jednym z najważniejszych zasobów każdej organizacji są jej pracownicy. Określenie jego wartości jest istotne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu można lepiej sprawować kontrolę nad kosztami kadrowymi, a także skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie pracowników dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i wysokości osiąganych wyników inansowych, stanowią oni nierozerwalny element wartości irmy i mają istotny wpływ na jej przewagę konkurencyjną.

Twarzą w twarz

Analizy

Strategia personalna polskiego przedsiębiorcy

Barbara Dorosz   Finanse i Controlling 54/2017 Tekst otwarty

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi bez wątpienia stanowi warunek wzrostu konkurencyjności na rynku. Globalne zmiany w gospodarkach państw rozwiniętych można zaobserwować także w Polsce. Rodzime firmy potrzebują ludzi o najwyższym potencjale i motywacji do działania. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, w jakim stopniu polski przedsiębiorca dba o strategię personalną swojej organizacji.

Narzędzia i techniki

FiC_54_28.jpg

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako sposób na aktywne kształtowanie środowiska pracy i podniesienie wydajności

Pierwszą metodę oceny zarządzania bezpieczeństwem opracowano w 1978 r. (ISRS). Prawie 11 lat później, w 1989 r. przyjęto europejską dyrektywę ramową dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (dyrektywa 89/391/EWG), która gwarantuje ujednolicenie w państwach członkowskich minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Do chwili obecnej w UE wydano około 100 dyrektyw odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do problematyki BHP.

Proces budżetowania kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego na podstawie planów sprzedaży na regiony i klientów

Budżetowanie kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego nie odbywa się w oderwaniu od planowania wyników innych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie. Wielkość planowanej produkcji zależy w największym stopniu od planowanego wolumenu sprzedaży oraz od zapewnienia wystarczającego poziomu stanów magazynowych. W ramach grupy kapitałowej lub w przedsiębiorstwie posiadającym kilka oddziałów w jednym kraju wielkości te rozdzielane są w pierwszej kolejności na regiony, kraje oraz klientów.

FiC_54_54.jpg

Rachunek kosztów działań pomocą w skutecznym zarządzaniu portfelem produktów

Rachunek kosztów działań jest jedną z dokładniejszych metod określania jednostkowych kosztów produktu poprzez dogłębną analizę oraz alokację kosztów pośrednich. Jego wdrożenie z pewnością ułatwi zarządzanie portfelem produktów pod wieloma względami oraz może skutecznie wpłynąć na marżowość i efektywność działania całej firmy. Czy zawsze jednak jest to najlepsze rozwiązanie?

FiC_54_23.jpg

Controlling w HR – przegląd wybranych mierników efektywności zarządzania personelem

Celem materiału jest przybliżenie wybranych wskaźników, których zadaniem jest pomiar skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. W artykule zostaną opisane mierniki fluktuacji, absencji, obsługi kadrowej, strategiczne w zarządzaniu pracownikami oraz szkoleniowe, rekrutacji. Dodatkowo zostaną określone grupy odbiorców poszczególnych grup mierników. Całość będzie przedstawiona w formie macierzy przypisania KPI do poszczególnych klientów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Labirynty controllingu

Przegląd aktualnych regulacji prawnych kształtujących zatrudnienie

W ostatnich latach pracodawcy coraz chętniej rezygnują z zawierania z pracownikami umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych. Popularne staje się również tzw. samozatrudnienie, polegające na przejściu pracownika z etatu na jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzoną na własny rachunek i ryzyko. W tekście zostaną zaprezentowane aktualne regulacje prawne kształtujące stosunek zatrudnienia, uwzględniające zmiany wprowadzone w przepisach w 2017 r.

Problemy rachunkowości

Leksykon

O tym się mówi

Wielki powrót "zasady pewności prawa"

1 stycznia 1989 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, potocznie zwana ustawą Wilczka. W środowisku ekonomistów i prawników panuje uzasadniony pogląd, że Polska zawdzięcza jej rozwój gospodarczy w latach 90. Nic dziwnego, gdyż przepis art. 4 ustawy Wilczka przewidywał, że przedsiębiorcy mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności oraz działań, które nie są przez prawo zabronione. Ustawa Wilczka była jednak nowelizowana około czterdziestokrotnie, co stopniowo prowadziło do ograniczania wolności gospodarczej.

Strategie

Modele sterowania kapitałem intelektualnym. Współczesne determinanty przewagi konkurencyjnej

Właściwe zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą stanowi obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw. Wśród modeli, których przedmiotem jest sterowanie „aktywami wiedzy”, wyróżnić można takie rozwiązania, jak: karta zarządzania kapitałem intelektualnym, Nawigator Kapitału Intelektualnego czy Monitor Aktywów Niematerialnych.

Finansowanie

faktoring.jpeg

Faktoring jako forma finansowania działalności bieżącej

Wielu przedsiębiorców, zarówno dużych, jak i małych, boryka się z problemami związanymi z finansowaniem bieżącej działalności. Ich najczęstszym pomysłem jest poszukiwanie źródeł finansowania w obsługującym ich banku, gdzie niejednokrotnie pierwszym wybór pada na kredyt obrotowy lub inny produkt dłużny banku. Przedsiębiorcy, nieświadomi alternatywnych możliwości finansowania, wybierają ofertę kredytową, ograniczając tym samym swoje zdolności finansowe na przyszłość oraz bardzo często blokując środki trwałe, firmowe lub prywatne, ustanawiając na nich zabezpieczenie kredytu.

dotacje.jpeg

Kolejna szansa na wsparcie inwestycji MŚP

2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Polecamy

Archiwum