Temat numeru

Pomiar efektywności procesów sprzedażowych

Tomasz Dyba   Magazyn Controlling 51/2017

Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją wskaźniki, które to opisują? Jakie powinny być ich wartości? Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których prowadzi się rozważania nad produktywnością sprzedaży. W niniejszym artykule przedstawię kilka rzadko stosowanych, ale istotnych analiz.

FiC_51_24.jpg

Outsourcing dla firm usługowych

Korzystanie z zewnętrznych zasobów oraz know-how partnerów biznesowych, powszechnie znane jako outsourcing, od wielu lat stanowi skuteczną metodę wspierania działalności firmy. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii zmieniają się dostępne formy działań w tym zakresie i pojawiają się nowe usługi, które mogą być przekazywane na zewnątrz firmy. Jakie korzyści odnosi się ze stosowania takiego modelu biznesowego? Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, wybierając partnera? Czy outsourcing jest odpowiednim rozwiązaniem dla mojej firmy? To pytania, które zadaje sobie wiele osób zarządzających różnego rodzaju przedsiębiorstwami. Żeby w pełni wykorzystać potencjał outsourcingu, należy na nie odpowiedzieć.

FiC_51_13.jpg

Wycena wartości klienta w firmie usługowej – studium przypadku

W czasach narastającej konkurencji i globalizacji klient stanowi kluczową wartość w przedsiębiorstwach, szczególnie usługowych. W niniejszym artykule zostanie poruszona kwestia wyceny wartości klientów, którą precyzyjnie należy rozumieć jako wycenę wartości relacji z klientami. Po przybliżeniu pojęcia „wartość klienta” omówione zostaną jej podstawowe metody, które w końcowej części artykułu zilustrujemy praktycznym przykładem.

Twarzą w twarz

Analizy

Dobre zmiany „klimatyczne”

Magazyn Controlling 51/2017 Tekst otwarty

Wiosna budzi się na dobre, natura przyspiesza, dając wytchnienie po zawsze zbyt długiej i zbyt ponurej zimie. Naturalny cykl zatoczył koło, przyniósł oczekiwaną i przewidywalną zmianę pory roku. W gospodarce, mimo istnienia cykli koniunkturalnych, tak łatwo i przewidywalnie już nie jest. Jaki jest krajobraz gospodarczy po kilkunastu miesiącach „dobrej zmiany”? Czy powinniśmy niepokoić się o rozwój inwestycji? Czy może wystarczy rozsiąść się wygodnie w fotelu i cierpliwie zaczekać na owoce nowych inicjatyw prawnych i gospodarczych?

Inwestycje – sytuacja, analiza, perspektywy

Magazyn Controlling 51/2017

Pierwszy kwartał nowego roku to w finansach czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy, sporządzenie sprawozdań finansowych oraz zatwierdzenie nowej strategii. W pierwszym kwartale podobne czynności wykonują m.in. Główny Urząd Statystyczny czy Eurostat. Na podstawie dostępnych danych możliwa jest analiza sytuacji w sektorze inwestycji. Czy powinniśmy mieć powody do obaw? Czy rosnąca niepewność odnośnie inwestycji znacząco odciśnie piętno na gospodarce?

Sytuacja kadr finansowych z perspektywy rekruterów

Dobra koniunktura na rynku i rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów sprawiają, że znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy coraz częściej przysparza firmom wiele trudności. Trend ten jest widoczny również w branży finansowo-księgowej. Wraz ze wzrostem liczby i stopnia zaawansowania operacji realizowanych w Polsce rozbudowywane są działy finansowe firm, co zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów. Rośnie też konkurencja pracodawców na rynku pracy finansistów, ponieważ o kadry coraz silniej zabiegają międzynarodowe struktury centrów usług biznesowych.

Narzędzia i techniki

Labirynty controllingu

FiC_51_88.jpg

O controllingu, dinozaurach i sprawności bojowej

Armia USA to jedna z największych organizacji działających na naszym globie. Jak każda firma, ma wyznaczane cele, które realizuje i których efektywność jest mierzona i oceniana. Choć możemy sobie wyobrazić wiele miar i ocen skuteczności, to z punktu widzenia controllingu i finansów jest jedna najważniejsza miara ekonomiczna – T3R (Tooth to Tail Ratio). 

Po godzinach

Fast and effective out-of-court conflict settlement in the world of business

Ewelina Stobiecka (partner Skrivanek) (partner Szkoła językowa Skrivanek)   Magazyn Controlling 51/2017 Tekst otwarty

At the moment of entering into an agreement or undertaking a new business venture, there can be no assurance that misunderstandings will not occur, sooner or later, that may trigger a conflict between the business partners. This may arise not so much from the bad will of the parties as from the changing business environment.

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Ewelina Stobiecka   Magazyn Controlling 51/2017 Tekst otwarty

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Leksykon

O tym się mówi

Strategie

Synergiczny efekt procesu integracji metod EFQM i BSC

Połączenie najlepszych cech i atrybutów właściwych dla różnych metod strategicznego sterowania przedsiębiorstwem pozwala na korzystanie z efektu synergii. Dzięki ich komplementarnemu wykorzystaniu, firma ma szansę odnieść większe korzyści, a w konsekwencji większy sukces rynkowy. Przykładem integracji różnych rozwiązań w zakresie zarządzania strategią, leżącej u podstaw dążenia jednostki gospodarczej dodoskonałości, są modele EFQM i BSC.

Cel strategiczny firmy – celem każdego z pracowników

Żeby firma zrealizowała swoją strategię i dzięki temu osiągnęła zamierzony cel, każdy z pracowników organizacji musi pracować na ten sukces. Często zdarza się, że obrane misja i wizja, obrazujące strategię firmy, znane są garstce pracowników. Długofalowe założenia odnośnie do kierunku rozwoju i działalności nie są przeznaczone jedynie dla menedżerów, ale również dla kadry średniego i niższego szczebla. Dlaczego? One również mają bardzo duży wpływ na ich realizację. Firma jest jak mechanizm zegarka. Żeby cały zegar zrealizował swoje zadanie, czyli poprawnie wskazał czas, nawet jego najmniejsze trybiki muszą działać w określony sposób.

Finansowanie

FiC_51_68.jpg

Działanie 2.1 – 900 mln na badania i rozwój

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych cech działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Istotą projektu jest utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych – głównie poprzez inwestycję w środki trwałe. W artykule, po krótkim wprowadzeniu, omówiono najważniejsze elementy dokumentacji konkursowej, takie jak katalog kosztów kwalifikowanych czy też kryteria oceny.

Zatrudnianie i koszty pracy w projektach dofinansowanych

Nie da się ukryć, że dla każdego prezesa zarządu lub dyrektora finansowego zasadnicze pytanie, jakie sobie stawia, brzmi: „Jakie będę miał korzyści z realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych?”. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z dofinansowania jest możliwość refundowania kosztów wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa.

Polecamy

Archiwum