Metodologia wyliczania kosztów roboczogodziny pracowników (nie tylko) produkcyjnych

FiC_54_11.jpg

Nieznajomość kosztu roboczogodziny powoduje, że zarządzanie firmą staje się bardziej kwestią szczęścia i intuicji niż profesjonalizmu. Znalezienie stosunkowo prostej, a jednocześnie poprawnej merytorycznie metody obliczenia kosztu roboczogodziny nie jest łatwo osiągalne.

Roboczogodzina (osobogodzina) to jednostka miary robocizny. Wyraża normę ilościową wykonania przez jednego robotnika w czasie jednej godziny określonego zakresu robót. Normę tę określa się w odniesieniu do wybranej jednostki obmiarowej danej roboty.

Liczba roboczogodzin przypadających na jednostkę obmiarową danego rodzaju robót wyznacza się w kosztorysowaniu następującymi sposobami lub z następujących źródeł:

 • baza normatywna, w tym katalogi normowe takie jak KNR, KSNR, KNNR, KNP i inne, wraz z wydanymi dodatkami i uzupełnieniami; dostępne są w formie publikacji bądź są dostarczane wraz z aplikacjami komputerowymi przeznaczonymi do kosztorysowania bądź harmonogramowania,
 • przez analogię,
 • przez interpolację lub ekstrapolację,
 • analizy indywidualnej.

Nakłady robocizny zawarte w katalogach uwzględniają, oprócz liczby roboczogodzin niezbędnych do wykonania podstawowych czynności, także pewien zdefiniowany zakres czynności pomocniczych typu:

 • przygotowanie i uprzątnięcie stanowiska pracy,
 • wewnętrzny transport materiałów w określonym zakresie,
 • regulacja, wykonanie połączeń, wbudowywanych elementów,
 • przestawianie i przesuwanie sprzętu i rusztowań o wysokości do ٤ m (z wyjątkiem pierwszego ich ustawienia oraz demontażu po zakończeniu robót budowlanych),
 • czynności nieprzewidziane (do 5% wartości czynności podstawowych i pomocniczych).

Powiększają lub pomniejszają one liczbę roboczogodzin przypadającą na określony zakres robót. Powinny być także uwzględnione przy analizie indywidualnej.

Jeżeli dana czynność nie może być znormowana według powyższych metod, liczbę roboczogodzin ustala się przy zastosowaniu technicznego normowania pracy, tj. pomiaru czasu. Pomiar taki wymaga uwzględnienia wielu czynników mających wpływ na wynik pomiaru oraz wymaga wykonania dostatecznej liczby pomiarów do określenia pewnego uśrednionego czasu wykonania danej roboty.

Przeliczenie liczby roboczogodzin na inną jednostkę czasu jest wykonywane między innymi przy harmonogramowaniu robót oraz ustalaniu składu brygad roboczych. Nie jest jednak jednoznaczne i zależy od kilku czynników, takich jak np.: czas pracy w ciągu doby, liczba dni roboczych w miesiącu, średnie wartości wskaźników okresów chorobowych i urlopowych pracowników. Przykładowo:

 • 1 rd (roboczodzień) = 8 rg (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy),
 • 1 rm (roboczomiesiąc = 8 rg × 21 dni = 168 rg (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy i 21 dni roboczych w miesiącu).

Ceny jednostkowe roboczogodziny do wyliczenia wartości kosztorysu podawane są w opracowaniach branżowych do jednostki jednej roboczogodziny.

Koszt roboczogodziny może być wyliczany w różnych celach i dlatego istnieją różne sposoby jego wyliczenia. Sposób wyliczenia kosztu roboczogodziny jest uzależniony od charakteru prowadzonej działalności – tj. czy jest to firma produkcyjna czy usługowa.

Obliczenie kosztu roboczogodziny w firmie usługowej jest w konsekwencji udzieleniem precyzyjnej odpowiedzi na pytanie: „Ile kosztuje firmę jedna sprzedana roboczogodzina?”.

Znajomość kosztu roboczogodziny pozwala na:

 • ustalenie odpowiedniej stawki za pracę, czyli pokrywającej koszty funkcjonowania firmy i zapewniającej chociażby minimalny zysk,
 • określenie poziomu rabatów możliwych do udzielania wybranym grupom klientów.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy