IFRS 9 - nowe wyzwania w zakresie instrumentów finansowych

FiC_53_60.jpg

Już w 2018 r. sektor finansowy czeka historyczna zmiana w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, a szczególnie ujmowania strat kredytowych i odpisów na utratę wartości, będąca skutkiem wprowadzenia standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe.

Nowy standard zastąpi dotychczasowy MSR 39. Bezprecedensowa skala zmian wprowadzanych przez nowy standard wymusza zarówno na sektorze finansowym, jak i na przedsiębiorstwach operujących poza branżą finansową gruntowne przygotowanie do wdrożenia nowego standardu.

Fundamentalna zmiana koncepcji ujmowania strat kredytowych

MSSF 9 wprowadza fundamentalną zmianę w zakresie ujmowania strat kredytowych poprzez odejście od dotychczasowej koncepcji odpisów na straty poniesione na rzecz strat oczekiwanych. Model strat poniesionych zdefiniowany w MSR 39 był przedmiotem wzmożonej krytyki ze względu na odraczanie rozpoznawania strat kredytowych w rachunku zysków i strat. Nowy model ujmowania strat kredytowych wymaga rozpoznania oczekiwanych strat w rachunku zysków i strat dla wszystkich aktywów finansowych. Wymóg ten dotyczy również nowo udzielonych aktywów, jak i aktywów pozyskanych w wyniku transakcji kupna. Takie podejście różni się istotnie od wymogów MSR 39, w którym straty na danym aktywie były rozpoznawane dopiero w momencie identyfikacji zdarzenia powodującego utratę wartości. W konsekwencji pod MSSF 9 wszystkie nowo udzielone aktywa finansowe będą mieć odpisy aktualizujące w wysokości co najmniej ١٢-miesięcznych oczekiwanych strat kredytowych.

Nowy standard zastąpi dotychczasowy MSR 39. Bezprecedensowa skala zmian wprowadzanych przez nowy standard wymusza zarówno na sektorze finansowym, jak i na przedsiębiorstwach operujących poza branżą finansową gruntowne przygotowanie do wdrożenia nowego standardu.

Fundamentalna zmiana koncepcji ujmowania strat kredytowych

MSSF 9 wprowadza fundamentalną zmianę w zakresie ujmowania strat kredytowych poprzez odejście od dotychczasowej koncepcji odpisów na straty poniesione na rzecz strat oczekiwanych. Model strat poniesionych zdefiniowany w MSR 39 był przedmiotem wzmożonej krytyki ze względu na odraczanie rozpoznawania strat kredytowych w rachunku zysków i strat. Nowy model ujmowania strat kredytowych wymaga rozpoznania oczekiwanych strat w rachunku zysków i strat dla wszystkich aktywów finansowych. Wymóg ten dotyczy również nowo udzielonych aktywów, jak i aktywów pozyskanych w wyniku transakcji kupna. Takie podejście różni się istotnie od wymogów MSR 39, w którym straty na danym aktywie były rozpoznawane dopiero w momencie identyfikacji zdarzenia powodującego utratę wartości. W konsekwencji pod MSSF 9 wszystkie nowo udzielone aktywa finansowe będą mieć odpisy aktualizujące w wysokości co najmniej 12-miesięcznych oczekiwanych strat kredytowych.

Kluczowym kryterium podziału ekspozycji pod kątem strat kredytowych będzie istotny wzrost ryzyka kredytowego od dnia początkowego ujęcia w bilansie. W zależności od jego oceny odpis będzie obejmował straty oczekiwane w horyzoncie 12 miesięcy (Koszyk 1) lub do dnia zapadalności (Koszyk 2 – straty dożywotnie, jeśli wystąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego). W zakresie należności z tytułu dostaw i usług, aktywów z tytułu umów oraz należności leasingowych MSSF 9 zakłada możliwość zaadaptowania uproszczonego podejścia polegającego na rozpoznaniu dla tych aktywów odpisu na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia bez konieczności dokonywania oceny istotnego wzrostu ryzyka kredytowego względem dnia udzielenia.

Nowy standard wymaga od jednostek uwzględnienia w formułowanych szacunkach oczekiwań dotyczących przyszłej sytuacji makroekonomicznej. Po przejściu na nowy model strat odpisy szacowane będą nie tylko na podstawie danych historycznych dotyczących strat kredytowych oraz oceny bieżących warunków ekonomicznych, jak dotychczas, lecz również z uwzględnieniem wszelkich dostępnych informacji mających wpływ na poziom ryzyka kredytowego, w tym, w szczególności, prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy