Narzędzia i techniki

Doświadczeni finansiści omawiają zastosowanie współczesnych narzędzi finansowych i controllingowych wskazując na korzyści, zagrożenia i metody obarczone najmniejszym ryzykiem. Przyglądamy się technikom sterowania płynnością finansową, zarządzania przepływami pieniężnymi czy wdrażania skutecznych rachunków kosztów. Nasi eksperci prezentują sprawdzone rozwiązania w podziale na controlling finansowy, operacyjny i strategiczny.

FiC_47_33.jpg

Excel w służbie planowania i prognozowania, czyli jak uniknąć „wróżenia z fusów

Żaden prezes w przedsiębiorstwie nie lekceważy wykonywanych analiz. Zarządzanie firmą bez pomysłu bardziej przypomina grę w kasynie niż rozsądne podejmowanie decyzji wpływających na dalszy rozwój oraz wzrost sprzedaży. Z pomocą tabel, funkcji i wykresów w Excelu można ułatwić sobie analizę oraz szybciej przejść do planowania, a następnie do prognozowania.

FiC_46_41.jpg

Metodyka obliczenia i interpretacja wskaźników rentowności inwestycji

Każde działanie związane z zaangażowaniem kapitału do osiągnięcia korzyści w przyszłości możemy traktować jako inwestycję. Mimo że dość dużo czasu poświęcamy na analizę okresów przeszłych, to w tym obszarze niczego nie możemy już zmienić. Z analizy okresów przeszłych otrzymujemy dane i informacje będące bazą do planowania przyszłości.

FiC_46_36.jpg

Mierniki oceny efektywności inwestycji – jak liczyć, jak interpretować

Kluczowym aspektem decydującym o wyborze, podjęciu czy zaniechaniu inwestycji jest ocena jej przewidywanej efektywności. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najczęściej stosowane i omawiane w literaturze przedmiotu mierniki oceny efektywności inwestycji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowy sposób ich kalkulacji oraz interpretacji.

FiC_46_52.jpg

Metodologia oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego

Obecna sytuacja na rynku transakcji fuzji i przejęć stawia potencjalnego inwestora zainteresowanego dokonaniem inwestycji w dość trudnej sytuacji. O ile w 2015 roku rynek europejski wskazywał na spadek zarówno samej liczby transakcji (z 2197 w roku 2014 do 2138 w roku 2015), jak i wartości przeprowadzanych transakcji (spadek o 15%, z 62,8 miliarda euro w roku 2014 do 53,5 miliarda euro w roku 2015), o tyle polski rynek transakcji fuzji i przejęć w tym samym okresie wykazywał ożywienie. W roku 2014 nastąpił wzrost liczby transakcji – z 285 o wartości 4,5 miliarda euro do 346 transakcji o wartości 6,3 miliarda euro w roku 2015. Podobnie w całej Europie tak jak w Polsce, w roku 2015 do najpopularniejszych branż, w których przeprowadzane były transakcje fuzji i przejęć, należały: przemysłowa/produkcyjna, Telekom & IT oraz branża nieruchomości.

FC_45_45.jpg

Pozyskiwanie efektu synergii pracy działów controllingu, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem

Pomimo upływu 25 lat od transformacji ustrojowej oraz 7 lat od wprowadzenia ustawowego obowiązku stosowania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych polskie organizacje wciąż mają problem z efektywnym wykorzystaniem służb działów controllingu, audytu wewnętrznego czy zarządzania ryzykiem. Przyczyny takiego stanu są różne.

FC_45_30.jpg

Koszt kapitału jako makroekonomiczna determinanta struktury kapitału

W szerokim znaczeniu ekonomicznym kapitał oznacza dobra (aktywa) kapitałowe, czyli zasoby wyprodukowanych dóbr, które nie są na bieżąco konsumowane. W przypadku jednostki gospodarczej oznaczają tę część majątku, którą pozostawiono w celu kontynuacji produkcji. Będą to więc czynniki produkcji w postaci maszyn, urządzeń i budynków. W aspekcie finansowym kapitał tworzą fundusze (zasoby, środki finansowe) powierzone przedsiębiorstwu przez jego inwestorów, czyli właścicieli i wierzycieli.

Archiwum

Polecamy