Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wyceny przedsiębiorstw

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) należy do głównych metod dochodowych wyceny przedsiębiorstw. Opiera się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa jest tożsama z wartością obecną prognozowanych wolnych nadwyżek finansowych wygenerowanych przez podmiot i dostępnych właścicielom.

Procedura postępowania przy wyznaczaniu wartości przedsiębiorstwa metodą DCF jest następująca:

  • ustalenie wysokości prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych dla poszczególnych podokresów (zwykle lat) w okresie szczegółowej prognozy (najczęściej w praktyce okres szczegółowej prognozy wynosi 3- 6 lat). W celu oszacowania wolnego przepływu pieniężnego konieczne jest określenie wartości przepływu operacyjnego i nieoperacyjnego. Wyznaczanie wolnego operacyjnego przepływu pieniężnego przedstawia poniższa formuła:
FOCF = ZnS – hPD – IMT – Δ KON + Am

gdzie:

FOCF – wolny operacyjny przepływ pieniężny,
ZnS – zysk na sprzedaży,
hPD – hipotetyczny podatek dochodowy (podatek  dochodowy jaki zostałby naliczony, gdyby podstawą opodatkowania był zysk na  sprzedaży),
IMT – inwestycje w majątek trwały,
KON – kapitał obrotowy netto,
Am – amortyzacja.

  • ustalenie wysokości prognozowanego wolnego przepływu pieniężnego dla pierwszego podokresu, następującego po okresie szczegółowej prognozy. Procedura szacowania dla tego okresu wolnego przepływu pieniężnego jest analogiczna do przedstawionej powyżej.
  • ustalenie wysokości stopy dyskontowej/stóp dyskontowych będącej/będących średnim ważonym kosztem kapitału przedsiębiorstwa (WACC). Średni ważony koszt kapitału stanowi średnia ważona kosztów poszczególnych składników kapitału. W najbardziej ogólnym ujęciu na kapitał firmy składają się kapitał własny i kapitał obcy, a zatem średni ważony koszt kapitału stanowi średnią ważoną kosztów kapitału własnego i kapitału obcego,
  • ustalenie wartości obecnej wolnych przepływów pieniężnych występujących w okresie szczegółowej prognozy poprzez zdyskontowanie tych przepływów średnim ważonym kosztem kapitału wg poniższej formuły:
n
Σ
t=1
PVFCFt n
Σ
t=1
FCFt

(1+ WACCt)t

gdzie:

PVFCFt – wartość obecna wolnego przepływu pieniężnego w okresie t,
FCFt – wolny przepływ pieniężny w okresie t,
WACCt – stopa dyskontowa dla okresu t.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy