Wymogi i kluczowe elementy przy opracowywaniu wniosku dla B+R

DIF_09.jpg

W perspektywie finansowej 2014–2020 priorytetem Unii Europejskiej jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają się przyczynić do zwiększenia innowacji wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach.

Największym programem unijnym wspierającym firmy w finansowaniu prac B+R oraz we wdrażaniu ich wyników na skalę przemysłową jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Oprócz niego fundusze na działalność rozwojową dla przedsiębiorstw są dostępne m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia czy 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedsiębiorcy mogą także korzystać z licznych programów prowadzonych przez NCBR, które są finansowane ze środków krajowych.

Dostępne w najbliższych miesiącach konkursy w ramach POIR

Poniżej zaprezentowano główne obszary związane z działalnością badawczą i innowacyjną, które w najbliższym czasie będą wspierane środkami w ramach POIR.

Prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych produktów, usług, procesów (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”).

Do 29 grudnia otwarte są jeszcze trzy nabory w ramach tego poddziałania zwanego "Szybką ścieżką" – oddzielnie dla firm z sektora MŚP, dla dużych przedsiębiorstw, a także dla firm MŚP mających tzw. Seal of Excellence (certyfikat nadany przez KE projektom pozytywnie ocenionym w ramach programu Horyzont 2020, które nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie dostępnych środków). Tylko w ramach wspomnianych trzech naborów do wzięcia jest aż 1,4 mld zł.

Nowym konkursem jest nabór dla tzw. małych projektów, który został ogłoszony pierwszy raz w tym roku i kończy się 31 sierpnia. Konkurs przewidziany jest dla sektora MŚP, a wartość projektów określona jest w przedziale od 300 tys. zł do 1,5 mln zł.

Poziom dofinansowania może sięgać aż 80% i jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maks. 65% dotacji), a także od rodzaju prowadzonych prac (badania przemysłowe, jako bardziej ryzykowne, są objęte wyższym poziomem wsparcia niż prace rozwojowe).

Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi się wpisywać w jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji.

Prowadzenie prac B+R w wybranych, istotnych dla rozwoju gospodarczego sektorach i branżach (działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż gospodarki. Co roku NCBR ogłasza kilka, a nawet kilkanaście konkursów w ramach sektorowych programów B+R. Do grudnia br. można jeszcze składać wnioski w ramach czterech naborów: PBSE (sektor energetyczny), INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych), INNOSTAL (sektor stalowy), IUSER (sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych).

W ramach programów sektorowych można otrzymać wsparcie na te same koszty kwalifikowalne, co w ramach „Szybkiej ścieżki”. Tożsame są także maksymalne poziomy dofinansowania (do 80% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, do 75% dla średnich oraz do 65% dotacji dla dużych firm).

Prowadzenie prac B+R przez konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych (poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo- -badawcze” oraz poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”).

Do 12 września br. można składać wnioski w ramach poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, gdzie do rozdysponowania jest 340 mln zł. Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przy czym to jednostka naukowa musi być liderem wspomnianego konsorcjum. Wartość projektu badawczego powinna się mieścić w przedziale 1–8 mln zł.

Poziom dofinansowania dla badań realizowanych przez przedsiębiorstwo jest tożsamy z omówionymi powyżej (do 80% – mikro- i małe firmy, do 75% – średnie oraz do 65% – duże), natomiast jednostka naukowa otrzymuje dotację w wysokości 100% kosztów.

Przedmiotem projektu musi być rozwiązanie wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, czyli takich obszarów, jak: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, innowacyjne technologie dla środowiska czy innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy