Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

DIF_04.jpg

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

Dłużne papiery wartościowe atrakcyjne również dla przedsiębiorców

Przykładem czynnika wpływającego na optymalizację kosztową jest możliwość pozyskiwania kapitału na atrakcyjnych warunkach. Jedno z praw finansów stanowi, że koszt kapitału własnego jest wyższy od kapitału obcego, nie powinno więc dziwić, że przedsiębiorstwa poszukują zewnętrznego finansowania, a oferta instrumentów dłużnych nieustannie się rozwija. Sektor bankowy oraz rynek giełdowy oferują przedsiębiorcom wiele form pozyskania funduszy zewnętrznych, m.in. w postaci kredytów, pożyczek, leasingu czy też poprzez emisję własnych akcji. Nie każdy podmiot jednak chce się ograniczać wyłącznie do tych narzędzi, szczególnie w sytuacji gorszej koniunktury na rynku pierwotnym lub niepewności giełdy i jej otoczenia. Emisja dłużnych papierów wartościowych bez wątpienia może stanowić ciekawą i atrakcyjną alternatywę przy pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Najpopularniejszą formą omawianych narzędzi finansowych są obligacje, w szczególności te emitowane przez Skarb Państwa, które w wielu krajach stanowią jedną z ważniejszych metod finansowania długu publicznego oraz narzędzie przychodowe przy zapewnianiu wpływów budżetowych. Również sektor bankowy często sięga po rozważane narzędzie – emisja obligacji pozwala na realizowanie efektywnej polityki, wspomagając środki finansowe pochodzące z depozytów.

Niemniej jednak błędem jest przekonanie, że dłużne papiery wartościowe mogą być włączane do obiegu jedynie przez podmioty publiczne, gdyż polskie prawo dopuszcza ich emisję również przez prywatne podmioty gospodarcze. Czeki, weksle, listy zastawne, bony handlowe czy też warranty to kolejne przykłady tego typu instrumentów. Im wyższy rozwój gospodarczy danego kraju, tym większa i bardziej znacząca rola dłużnych papierów w całym systemie finansowym.

Regulacje prawne oraz charakterystyka dłużnych papierów wartościowych

Spośród najważniejszych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce odnoszących się do dłużnych papierów wartościowych należy wymienić:

  • Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (z późn. zm.),
  • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe oraz Prawo czekowe (z późn. zm.),
  • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.),
  • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (z późn. zm.).

Dłużne papiery wartościowe, jak sama nazwa wskazuje, związane są z długiem lub wierzytelnością, a ich emisja wiąże się z podjęciem zobowiązania finansowego, tj. wypełnienia określonego świadczenia na rzecz podmiotu, u którego zaciągnięto dług. W większości przypadków papiery wartościowe wiążą się z wierzytelnościami pieniężnymi, ale nie jest to konieczność.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy