Finanse przedsiębiorstwa

Praktycy controllingu oraz dyrektorzy finansowi odpowiadają na pytania: jakie rozwiązania są bezpieczne z punktu widzenia małej, średniej i dużej firmy, w jakich obszarach działalności firmy istnieje największy potencjał do redukcji kosztów, jak optymalizować wydatki w dziale zakupów, marketingu czy logistyki. Dodatkowo analizujemy wrażliwość zysku firmy na zmiany poszczególnych kosztów i ich nośników oraz rozkładamy na czynniki pierwsze bezpieczne metody optymalizacji podatkowej.

FiC_47_56.jpg

Mezzanine finance – realna alternatywa finansowania przedsiębiorstw?

Przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka form finansowania działalności, począwszy od kapitału własnego, a na kredycie kończąc. Ten pierwszy jest najdroższy i najbardziej ryzykowny, ten drugi – nie zawsze dostępny. Gdzieś w połowie na tzw. półpiętrze, pomiędzy finansowaniem dłużnym a kapitałowym, znajduje się finansowanie tzw. mezzanine. Jest ono droższe od kredytu, może być jednak ciekawą formą uzupełnienia potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, gdy potrzebny jest kapitał na rozwój.

grafika_skorygowana.png

System finansowy jako usługa internetowa

Jarosław Poręba   Finanse i Controlling 46/2016 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w całej firmie. współpracy między różnymi działami.

Plan personalny. Pakiet rozwiązań w zakresie alokacji i wykorzystania pracowników w sposób korzystny dla wyników firmy

W większości przedsiębiorstw na rynku koszty osobowe to jedne z najwyższych ponoszonych kosztów działalności. Często w celu znalezienia oszczędności w firmie dokonywane są redukcje zatrudnienia, co obniża morale pracowników i w konsekwencji pogarsza jakość ich pracy, a w ujęciu długofalowym negatywnie wpływa na wyniki jednostki. Takiej sytuacji można uniknąć już na etapie planowania zatrudnienia na kolejne okresy, czyli przy tworzeniu planu personalnego. W artykule opisano sposób tworzenia efektywnego planu zatrudnienia, aby był on jak najbardziej efektywny dla firmy.

Beyond Budgeting. Część 3. Implementacja

Wyobraźmy sobie duże przedsiębiorstwo, w którym nikt, łącznie z członkami zarządu, nie ma indywidualnego programu premiowego. Jeśli firma wypracuje nadwyżkę zysku, jest ona dzielona równo między wszystkich pracowników firmy. Utopia? Sekta? Nie. Tak jest w Svenska Handelsbanken – jednym z największych szwedzkich banków, będącym prekursorem Beyond Budgeting.

photodune-11183993-businessperson-checking-bills-xs.jpg

Ceny transferowe obowiązki dokumentacyjne po nowemu

Uchwalone niedawno i podpisane przez prezydenta 27 października 2015 r. nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają istotne modyfikacje w dotychczasowych obowiązkach dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Podwyższony próg powiązań kapitałowych, uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników, nowy zakres informacji, które podatnik będzie zobowiązany przedstawić w dokumentacji cen transferowych, czy wprowadzenie obowiązku przedstawiania analiz porównawczych to najważniejsze ze zmian, jakie będą dotyczyć podatników już niebawem.

Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej

Powszechną praktyką międzynarodowych przedsiębiorstw jest świadczenie szerokiego zakresu usług wewnątrzgrupowych. W odniesieniu do usług świadczonych wewnątrz grup często zdarza się, że nie można ustalić ceny porównywalnej na wolnym rynku lub wiąże się to z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami w stosunku do uzyskanych korzyści.

project-management-xs.jpg

Budżet 2016 – wiarygodne narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych

Ostatnie lata to w działach finansowych polskich przedsiębiorstw okres intensywnych zmian. Optymalizowane są procesy, wdrażane są zaawansowane narzędzia IT, część działalności przenoszona jest do centrów usług wspólnych. Jest jednak obszar, który w wielu przypadkach cały czas pozostaje dużym wyzwaniem, a organizacje nie kryją niezadowolenia z przebiegu procesów w nim zachodzących, przede wszystkim z ich wyników.

Beyond Budgeting - Część 2. Opis standardu

W poprzedniej części opisano zalety i wady zarządzania opartego na budżetowaniu, zasygnalizowany został kierunek zmian oraz najważniejsze powody, dla których warto zastanowić się nad celowością budżetu. Doświadczenia Jana Wallandera w Svenska Handelsbanken i efekty, jakie osiągnął, zarządzając bankiem w sposób eliminujący potrzebę stosowania budżetu, stały się inspiracją do stworzenia modelu zarządzania nazwanego Beyond Budgeting.

stock-market-graph-with-100-dollars-banknote-and-calculator-1-to-1-ratio-xs.JPG

Wykorzystanie nettingu w rozliczeniach między podmiotami w grupach kapitałowych

Podmioty powiązane bardzo często dokonują między sobą rozliczeń przez faktyczną zapłatę tylko nadwyżki wzajemnych rozliczeń, stosując jednocześnie system dwustronnych lub wielostronnych kompensat. Ta forma działania przynosi wiele skutków w podatku dochodowym, a także w rachunkowości całej grupy podmiotów korzystających z nettingu.

Archiwum

Polecamy