Finanse i Controlling 24/2012 (november-december)

Controlling_24.jpg

Ryzyko walutowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem nieustająco wiąże się z oceną ryzyka. Polska gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu, lecz jest częścią rynku światowego. Globalizacja i rozwój wymiany handlowej sprawia, że ryzyko walutowe staje się coraz bardziej istotne. Polski rynek jest silnie związany z systemem ekonomicznym Eurolandu. To bowiem kraje EU pozostają głównymi odbiorcami rodzimych produktów. Na atrakcyjność produktów wpływa aktualny poziom kursów walutowych. W branżach o niskiej marży handlowej nawet niewielkie wahnięcie może doprowadzić do generowania przez firmy strat. Dlatego tak istotne staje się odpowiednie zarządzanie ryzykiem walutowym. Strefa euro najprawdopodobniej przeżyje w tym roku recesję.

Według prognoz agencji Bloomberg PKB Eurolandu zmniejszy się o 0,4%. Nawet przodujące do tej pory Niemcy zanotują według prognoz w zaledwie 0,8%. wzrostu w skali roku. Mimo widma głębokiego spowolnienia, złoty na razie nie traci znacząco na wartości. Od początku roku jego kurs umocnił się wobec europejskiej o 8%. Z drugiej jednak strony scenariusz głębszego spowolnienia przy nadal wzrastającej infl acji jest coraz bardziej prawdopodobny, a kryzys w strefie euro ma wpływ na polską gospodarkę.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

no. 24/2012

Zarządzanie ryzykiem walutowym

casino-roulette-on-white-xs.jpg

Ryzyko walutowe jest jednym z podstawowych rodzajów ryzyka finansowego. Firma, która posiada jakiekolwiek należności lub zobowiązania denominowane w walutach obcych, których wartość w przeliczeniu na walutę krajową może ulec zmianie, narażona jest właśnie na ryzyko kursowe. Większość firm nie ma możliwości zbilansowania wpływów walutowych w danej walucie takimi samymi wypływami. Pojawia się wtedy konieczność...

Read more
no. 24/2012

Jak mierzyć ryzyko walutowe

calculators-and-statistk-xs.jpg

Krach na rynkach finansowych zapoczątkowany w 2008 r. dał się odczuć niemal w każdej branży. Niestabilność finansowa objęła zasięgiem wszystkich – począwszy od organów rządowych, instytucji finansowych czy międzynarodowych korporacji, poprzez lokalne przedsiębiorstwa, kończąc na konsumentach. Zjawisko to przełożyło się na gwałtowne ograniczenie zaufania do instytucji finansowych, które zamiast neutralizować...

Read more
no. 24/2012

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – nie CZY, tylko JAK

best-rate-of-interest-xs.jpg

Jednym z najważniejszych czynników, które zarządzający przedsiębiorstwem biorą pod uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, jest koszt finansowania. Utrzymanie wysokości odsetek na stałym poziomie w całym okresie spłacania kredytu inwestycyjnego coraz częściej postrzegane jest jako niezbędny element odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem w firmie. Dynamika zmian stóp procentowych oraz aktualnie...

Read more
no. 24/2012

Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – na przykładzie eksportera

currency-cube-xs.jpg

Ograniczenie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie eksportowym w pierwszej kolejności można oprzeć na czterech metodach. Wchodzą one w skład tzw. hedgingu naturalnego, czyli próby minimalizacji ryzyka walutowego wewnątrz firmy przy wykorzystaniu jej wewnętrznych przepływów.

Read more
no. 24/2012

Wybrane dylematy planowania finansowego projektów inwestycyjnych

lighthouse-grunge-xs.jpg

„Najlepszą podstawą udanych przedsięwzięć jest dobrze ugruntowana i poparta racjonalnymi argumentami ślepa wiara w sukces”.
Artur Clark

Read more
no. 24/2012

Zadania controllingu strategicznego

competitive-advantage-strategic-marketing-concept-xs.jpg

Pojęcie controllingu postrzegane jest z reguły poprzez pryzmat rachunkowości i finansów, a nierzadko wręcz sam controling utożsamiany jest z rachunkowością zarządczą. Jest w tym dużo prawdy, ponieważ dzisiejsze działy controllingu zdominowane są przez finansistów badających odchylenia budżetowe oraz analizujących koszty.

Read more
no. 24/2012

Fundusze inwestycyjne jako sposób lokowania nadwyżek finansowych

Scott Bauer, czyli prawdziwe życie listonosza z Chicago. Był rok 1956. Scott Bauer rozpoczynał swoją pierwszą pracę. Pracował jako listonosz w oddziale US Post Service w Chicago. Przez 47 lat nie zmienił pracy i od samego początku planował swoją emeryturę.

Read more
no. 24/2012

Ryzyko walutowe z różnych perspektyw

inflation-xs.jpg

Każda działalność obarczona jest ryzykiem, gdyż duża część zjawisk, które wpływają na dany podmiot, jest niezależna od jego woli. W konsekwencji możliwe są niepowodzenia czy straty wynikające z pojawienia się czynników, których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec.

Read more
no. 24/2012

Jak inwestować? Kiedy pożyczać? Rola produktów depozytowych i kredytowych w działalności przedsiębiorstwa

polish-money-in-hand-clipping-path-included-xs.jpg

Niemal każde przedsiębiorstwo w swojej działalności korzysta z produktów depozytowych, bardzo wiele podmiotów sięga także do różnego rodzaju produktów kredytowych. Tradycyjnie instytucją zapewniającą dostęp do tego typu instrumentów był bank. Od kilku lat ta historycznie przypisana instytucjom finansowym działalność przejmowana jest częściowo także przez przedsiębiorstwa...

Read more
no. 24/2012

Ryzyko walutowe w projektach unijnych

euro-xs.jpg

Skomplikowane procedury, wytyczne i kryteria – to dzień powszedni menedżerów projektów sygnowanych 12 gwiazdami. Rozliczanie projektów unijnych rządzi się własnymi prawami. Czasami trudno w nich szukać rynkowych prawidłowości, co może utrudniać proces planowania wydatków.

Read more
no. 24/2012

ROS i ROI w wymiarze klient z perspektywy procesowej

Zbudowanie poprawnego modelu funkcji i procesów biznesowych w organizacji bywa bardzo często niedocenianym albo wręcz odrzucanym elementem zarządczym. Jako menedżerowie obserwujemy spadek sprawności organizacyjnej, symptomy nierentownego działania przedsiębiorstwa, analizując wybrane miary (KPIs). Mimo to nadal akceptujemy brak rzetelnej kontroli i wyceny procesów, a w konsekwencji bieżące decyzje...

Read more
no. 24/2012

Praktyki racjonalnych decyzji menedżerskich opartych o wątpliwej jakości dane w kontekście systemów zarządzania ryzykiem

accountant-swamped-with-financial-documents-xs.jpg

Celem niniejszego artykułu jest podzielenie się przez autora swoimi spostrzeżeniami z obszaru funkcjonowania systemów wsparcia zarządzania w tym z praktyk zarzadzania ryzkiem. Doświadczenia te były gromadzone przez wiele lat praktyki zawodowej autora, wiele inspiracji pochodzi od uczestników Certyfikowanego Kursu Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Read more
no. 24/2012

Jednostka zależna za granicą – jak uwzględnić w procesie konsolidacji?

Zgodnie z polską Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, grupy kapitałowe są zobligowane do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jak wiadomo, skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie sprowadza się wyłącznie do zagregowania danych finansowych poszczególnych jednostek.

Read more
no. 24/2012

Wykorzystanie arkusza MS Excel w analizie ryzyka kursowego

data-mining-on-multicolor-puzzle-xs.jpg

Problem ryzyka kursowego pojawia się zawsze, jeżeli strony transakcji nominowane są w różnych walutach. Powszechnie dotyczy to transakcji wynikowej, kiedy nominowanie przychodów i kosztów w tej samej walucie nie powoduje ryzyka kursowego. Typowym stwierdzeniem jest, że bezpieczne jest generowanie kosztów w walucie, w której osiągane są przychody.

Read more
no. 24/2012

Firma w otoczeniu makroekonomicznym

wywiad_www.jpg

Wywiad z prof. zw. dr hab. MAŁGORZATĄ ZALESKĄ, członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego

Read more
Open access no. 24/2012

Powtórka z historii

Na początku transformacji maszynką do robienia pieniędzy miała być giełda. „Wystarczy przynieść pieniądze do biura maklerskiego, a już następnego dnia możesz poczuć się milionerem (wówczas miliarderem)”. Przynajmniej w reklamach. Ludzie uwierzyli w reklamy, a w kolejkach przed biurami maklerskimi pojawiły się opowieści, w których „kolega szwagra sąsiadki z trzeciego piętra” pożyczył trochę grosza,...

Read more
Open access no. 24/2012

Dyrektorzy finansowi walczą o zrównoważony rozwój firm

Dwie trzecie dyrektorów finansowych deklaruje, że podejmuje działania w zakresie kreowania zrównoważonego rozwoju swoich spółek, a ponad połowa z nich zaznacza, że ich zaangażowanie w ten obszar działalności wzrosło w ciągu ostatniego roku. To najważniejsze wnioski najnowszego międzynarodowego badania Deloitte „Zrównoważony rozwój: Dyrektorzy finansowi zakasują rękawy”, w którym wzięło udział 250 dyrektorów...

Read more
Open access no. 24/2012

Polska wysoko w kolejnym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

ranking-in-magnifying-glass-on-blue-background-xs.jpg

Stany Zjednoczone są najatrakcyjniejszym rynkiem na świecie do prowadzenia transakcji fuzji i przejęć – wynika z rankingu dojrzałości rynków do fuzji i przejęć opublikowanego przez firmę doradczą Ernst&Young. Polska znalazła się na 30 miejscu wśród 148 państw. Największą zaletą naszego kraju jest kapitał ludzki. W tej kategorii rankingu otrzymaliśmy od twórców raportu 92 punkty na 100 – najwięcej...

Read more

Advertisement