Finanse i Controlling 23/2012 (august)

Controlling_23.jpg

Relacja HR i controllingu

Czas dekoniunktury to moment redukcji zbędnych nakładów i relokacji środków. Nie da się zaprzeczyć, iż jeden z największych wydatków w budżecie stanowią koszty pracownicze.

Z drugiej jednak strony, sukces firmy w dużej mierze polega na wykorzystaniu potencjału zatrudnionych w niej ludzi. To zaangażowanie i motywacja personelu wpływają na rozwój i możliwości przedsiębiorstwa. O pracownikach coraz częściej mówi się wręcz jako kapitale, a nie tylko zasobie.

Decyzje dotyczące obszaru HR są często podejmowane intuicyjne i choć działy personalne w coraz większej mierze angażują się w zagadnienia controllingu, to działania te są nadal niewystarczające. A przecież bieżące analizy i pomiary pomagają kontrolować efektywność narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim, identyfikować obecne i przyszłe koszty pracownicze czy wspomagać procesy podejmowania decyzji, co w efekcie przekłada się na sprawniejsze działanie firmy jako całości. Dlatego w temacie numeru postanowiliśmy pokazać narzędzia i rozwiązania obejmujące planowanie i kontrolę efektów oraz kosztów pracy, a także zbieranie i przetwarzanie informacji z obszaru kadr. Sama analiza jednak nie wystarczy, trzeba również zebraną wiedzę przekazać w sposób jasny i spójny.

PDF download is available for logged users only. Log in or select best subscription option here.

Log in Order a subscription Buy PDF

Articles

no. 23/2012

Jak ograniczać ryzyko wynikające z zapisów w umowach bankowych

Umowy regulujące współpracę przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi są specyficznym rodzajem umów. Każdy, kto pierwszy raz ma w ręku standardową umowę bankową, zwróci zapewne uwagę na jej niesymetryczny charakter i jednostronne zabezpieczenie interesów banku. Na szczęście, przynajmniej dla największych przedsiębiorstw, standardowe umowy właściwie nie istnieją i jeżeli bank chce pozyskać atrakcyjnego...

Read more
no. 23/2012

Rozwój czy modernizacja?

W dotychczasowej pracy controllera przewidywalność prognoz długoterminowych można było opierać na standardowych procedurach wypracowanych i funkcjonujących od wielu lat w organizacji. Dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym i niepewności co do prognoz na poziomie wskaźników makroekonomicznych oraz dynamicznie zmieniającym się rynku spowodowanym kryzysem, pewność prognozy planów...

Read more
no. 23/2012

Cerber w małej firmie. Organizacja systemu controllingu w sektorze MSP

„Ja niczego nie potrzebuję, sam wszystko ogarniam, ze wszystkim sobie radzę” — to standardowa odpowiedź „małego” przedsiębiorcy na pytanie, czego potrzebuje do zarządzania swoją firmą lub jakiego wsparcia systemowego oczekiwałby, żeby poprawić wyniki. No bo w sumie po co inwestować w systemy, wiedzę i ludzi, skoro firma działa i zarabia? Te stwierdzenia najlepiej obrazują istotę właścicieli firm z...

Read more
no. 23/2012

Zróżnicowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie (cz. 2)

Controlling definiowany jest jako system wspomagania kierownictwa poprzez dostarczanie, analizę i ocenę informacji pod kątem założonych celów i opcji decyzyjnych.

Read more
no. 23/2012

O zarządzaniu ryzykiem personalnym inaczej, czyli porozumiewanie się ze szczęśliwym pracownikiem

group-of-business-people-together-xs.jpg

Ryzyko w obszarze kapitału ludzkiego można rozpatrywać pod wieloma względami. Można stosować różnego rodzaju narzędzia i oceny. Ale i tak najistotniejsze jest, aby mieć właściwych pracowników na właściwych stanowiskach i właściwie się z nimi porozumiewać. Wówczas każdy cel będzie możliwy do osiągnięcia.

Read more
no. 23/2012

Kryzys, zmiany i budżet dla działu kadr

man-answer-questions-xs.JPG

Termin „kryzys ekonomiczny” nie schodzi z ust analityków rynku. Choć fundamenty polskich przedsiębiorstw nie zostały zachwiane, rośnie potrzeba restrukturyzacji i zmiany myślenia. Ważna staje się elastyczność, ale i konsekwencja. Ma to także odniesienie do funkcjonowania działu kadr, narzucając wytyczne związane z planowaniem jego budżetu. Skuteczny controlling, w obliczu szybko...

Read more
no. 23/2012

Controlling w służbie HR, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim w liczbach

hand-carrying-businessman-icon-network-hrhrmmlm-teamwork-leadership-concepts-xs.jpg

Firmy coraz częściej dostrzegają potencjał controllingu personalnego — w Polsce zainteresowanie tym elementem zarządzania rośnie powoli, ale systematycznie. Organizacje, które do tej pory traktowały swoich pracowników wyłączne jako źródło kosztów, coraz częściej myślą o nich, jak o kapitale oraz kluczowym elemencie przewagi konkurencyjnej.

Read more
no. 23/2012

Rola controllingu w tworzeniu i eksploatacji systemów motywacyjnych

W bezpośrednim tłumaczeniu controlling oznacza „koordynację” i takie też należy stawiać mu cele. Powinien dotykać przede wszystkim warstwy zarządczej, koncentrować się na wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami firmy i w konsekwencji być nastawiony na usprawnianie, a nie tylko mierzenie efektów procesów biznesowych i większą motywację tywacji pracowników.

Read more
no. 23/2012

Zarządzanie przez cele – balanced scorecard

business-word-cloud-for-business-and-finance-concept-balanced-s-xs.jpg

Rozmawiając z menedżerami na temat celów i sensu wdrożenia Strategicznej Karty Wyników i Systemu Zarządzania przez Cele w przedsiębiorstwach, porównuję bardzo często zarządzanie przedsiębiorstwem do prowadzenia współczesnego samolotu. Pilot znajdujący się na dużej wysokości w przypadku wystąpienia błędu lub jakiegokolwiek problemu ma zawsze więcej czasu na podjęcie trafnej decyzji. Jeżeli taka sama...

Read more
no. 23/2012

Transakcje w ramach grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej oraz jednostek podporządkowanych. Stopień podporządkowania może być zróżnicowany (wyróżnia się następujące rodzaje podporządkowania, odwołując się do ustawy o rachunkowości: kontrola, współkontrola, znaczący wpływ). Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF, jednostki dominujące są zobligowane do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego....

Read more
no. 23/2012

Skonsolidowane sprawozdania finansowe – case study

Terminowe dostarczenie wiarygodnej i kompletnej informacji finansowej w grupie kapitałowej jest zadaniem zdecydowanie trudniejszym niż przygotowanie sprawozdania finansowego pojedynczych podmiotów gospodarczych. Konieczność konsolidacji danych pochodzących od spółek funkcjonujących w odmiennych środowiskach prawnych, ekonomicznych i kulturowych stanowi poważny problem dla osób odpowiedzialnych za raportowanie...

Read more
no. 23/2012

Arkusz kalkulacyjny Excel w analizach HR

Z punktu widzenia obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnienia controllingu dotyczą w szczególności konstrukcji budżetu wynagrodzeń jako elementu całkowitego budżetu rocznego kosztów. W trakcie roku koszty wynagrodzeń podlegają kontroli i analizowane są odchylenia od budżetu oraz ewidencjonowany poziom zatrudnienia.

Read more
no. 23/2012

Najlepsze praktyki w Performance Management

business-performance-management-xs.jpg

Performance Management jest koncepcją łączącą rozwiązania informatyczne, metody pomiaru i procesy wspierające efektywność zarządzania przedsiębiorstwem. Dobrze wykorzystana powinna stanowić podstawę do budowy jakości oraz znaczenia funkcji controllingu w firmie.

Read more
no. 23/2012

Firma w kryzysowych czasach

Wywiad z profesorem WITOLDEM ORŁOWSKIM, byłym doradcą ekonomicznym prezydenta RP, dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE oraz głównym doradcą ekonomicznym PricewaterhouseCoopers Polska.

Read more
Open access no. 23/2012

Sztuka filmowa

„Nagrywanie i filmowanie” Spółka z o.o. nadal działa, chociaż po kilku superprodukcjach nakręconych w ostatnich latach wydawało się, że długo przyjdzie nam czekać na kolejną premierę. Dziwna to firma. Nie zawsze wiadomo, kto jest jej właścicielem, kto producentem, a kto tylko reżyserem. Znamy tylko występujących w nagraniach aktorów. Słowo aktor jest delikatnym nadużyciem: aby być bardziej precyzyjnym,...

Read more
Open access no. 23/2012

Polskie firmy wierzą we własne siły. Mimo niesprzyjających warunków, indeks nastrojów MSP drgnął lekko w górę

Wyniki najnowszej fali badania Bibby MSP Index diagnozującego koniunkturę w sektorze MSP przynoszą lekką poprawę nastrojów przedsiębiorców. Bibby MSP Index wzrósł do poziomu 54,4 punktów, głównie dzięki oczekiwanemu wzrostowi sprzedaży. Jednocześnie ankietowani przedsiębiorcy bardzo źle ocenili panujący klimat ekonomiczny i warunki prowadzenia biznesu.

Read more
Open access no. 23/2012

Komunikacja controllera – czyli jak jasno i czytelnie zaprezentować sprawozdanie

Funkcja controllingu w organizacji zwykle związana jest z jakością samych informacji oraz z umiejętnością dotarcia z przekazem do właściwych osób. W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo narzędzi do powielania informacji, lecz zapominamy często, że ludzie mają swoją „masę krytyczną” przyswajalnych danych.

Read more
Open access no. 23/2012

Czy bać się chmury, czyli co może nam dać technologia Cloud Computing przy wdrożeniu narzędzi BI

protection-concept-eye-on-digital-background-xs.jpg

Od pewnego czasu wzrasta zainteresowanie wdrożeniami systemów informatycznych w modelu Cloud Computing. Tego typu podejście wiąże się bowiem ze zdecydowanie mniejszymi kosztami i dużo większym bezpieczeństwem zarówno inwestycji w systemy informatyczne, jak i… samych systemów.

Read more

Advertisement