Kapitał ludzki to najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, to zbiór właściwości tkwiący w ludziach, to umiejętności, talenty, zachowania, kompetencje – to wartość. Charakteryzuje go nietransferowalność praw własności, co oznacza, że kapitał ludzki jest jedynie w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Tym ważnym zasobem należy racjonalnie gospodarować, czyli wykorzystywać potencjał pracy dla wzrostu efektywności funkcjonowania i wartości przedsiębiorstwa. Proces ten wiąże się bezpośrednio z ryzykiem, a sposób zarządzania kapitałem ludzkim determinuje poziom ryzyka personalnego. Ryzyko personalne można modelować, stosując rewitalizację efektywności zarządzania kapitałem ludzkim.

Kapitałem ludzkim są ludzie umiejący ze sobą współpracować, ludzie trwale związani z firmą i jej misją1. Kapitał ludzki to zasób umiejętności i doświadczenia życiowego. Wiedzy, innowacyjności, energii i motywacji ucieleśnionych w ludziach2. Wyróżnia się trzy komponenty tworzące kapitał ludzki jednostki3:

  • kompetencje pracowników (fachowość, wiedza teoretyczna, talenty i biegłość),
  • zręczność intelektualna (innowacyjność, przedsiębiorczość, zdolność do zmian),
  • motywacja (chęć do działania, zaangażowanie, etyka).

Do podstawowych obszarów gospodarowania personelem w przedsiębiorstwie możemy zaliczyć: tworzenie kapitału ludzkiego, jego rozwój oraz wykorzystywanie, czyli innymi słowy motywowanie pracowników. Z procesem gospodarowania kapitałem ludzkim związane jest rzecz jasna ryzyko. Ryzyko definiowane jest jako zagrożenie stratą lub niekorzystną zmianą, prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego zdarzenia, niebezpieczeństwo niezrealizowania zamierzonego celu4.

Ryzyko personalne to ryzyko strat finansowych przedsiębiorstwa spowodowanych ludzką niedoskonałością5:

  • błędami wynikającymi z niedostatków wiedzy, umiejętności, właściwych predyspozycji,
  • świadomego łamania przez pracowników prawa lub wewnętrznych regulacji,
  • niedoskonałością procesów gospodarowania oraz zarządzania kapitałem ludzkim.

Ryzyko personalne jest związane z niezawodnością człowieka. Oznacza prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości przez pracownika błędu, którego skutki poniesie pracodawca.

Głównym instrumentem pozwalającym wpływać na poziom ryzyka personalnego jest prawidłowy sposób zarządzania personelem, między innymi poprzez akty prawa wewnętrznego, zarządzanie efektywnością kapitału ludzkiego przy wykorzystaniu wybranych narzędzi motywowania pracowników (rewitalizacja zarządzania).

Przez rewitalizację zarządzania efektywnością kapitału ludzkiego przy uwzględnieniu ryzyka personalnego należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, prowadzony w określonym przedsiębiorstwie proces przemian organizacyjnych, społecznych i ekonomicznych. Proces ten jest inicjowany przez kadrę zarządzającą w celu osiągnięcia wyższej wartości, nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do rozwoju oraz oparty na dojrzałym kapitale ludzkim przy minimalizacji występowania ryzyka personalnego. Model rewitalizacji zarządzania efektywnością kapitału ludzkiego przedstawiono na Rysunku 1.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

World Class Manufacturing (WCM), czyli budowanie zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia

MC_70_76.jpg

Kompleksowe podejście do Lean Management, czyli traktowanie go jako strategii, to istotny krok na drodze transformacji organizacji. Tylko w jaki sposób uzyskać kompleksowość i holistyczne podejście, by niczego nie pominąć we wdrażaniu tej koncepcji? Z pomocą przychodzi system zarządzania zwany World Class Manufacturing.

Read more

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Ochrona prawna wartości niematerialnych stanowi ważny element ochrony przedsiębiorstw. O doniosłości znaczenia ochrony wartości niematerialnych świadczy utworzenie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej – jako jednej z pierwszych instytucji po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W odradzającym się kraju ważną kwestię stanowiło bowiem zapewnienie ochrony i uznania praw polskich twórców i wynalazców, których pomysłowość przyczyniała się do rozwoju gospodarki. Współcześnie ta kwestia jest równie istotna.

Read more

Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

MC_70_66.jpg

Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Read more

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement