Co powinni wiedzieć o upadłości i restrukturyzacji dyrektor finansowy i główny księgowy?

mc_52_upadlosc.jpg

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce obowiązują nowoczesne przepisy prawne regulujące procedury restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wyodrębniono postępowanie restrukturyzacyjne od postępowania upadłościowego oraz wprowadzono nowe instytucje prawne, w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przygotowaną likwidację w upadłości.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorcę poprzez umożliwienie mu dokonania restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a w przypadku restrukturyzacyjnego postępowania sanacyjnego także w drodze sanacji.

Jedynie dłużnik może zdecydować o rozpoczęciu postępowania (wyjątek: postępowanie sanacyjne wobec niewypłacalnej osoby prawnej). Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest dobrowolne. W przypadku większości postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorca zachowuje zarząd nad przedsiębiorstwem.

Celem postępowania upadłościowego nie jest kontynuacja działalności przedsiębiorcy, lecz zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeżeli racjonalne względy na to pozwolą, zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa.

Przesłanki otwarcia restrukturyzacji

Proces restrukturyzacji może zostać wszczęty wobec przedsiębiorcy, który albo znajduje się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, albo jest niewypłacalny. Podmiot zagrożony niewypłacalnością to taki, który w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Podmiotem niewypłacalnym jest ten, który spełnia jedną z następujących przesłanek: utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych wtedy, gdy wartość zobowiązań przewyższa wartość ich majątku, a stan taki utrzymuje się przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Przyjmuje się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Obowiązki związane ze stanem niewypłacalności

W przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności zarządzający firmą mają obowiązek złożyć w terminie 30 dni wniosek o ogłoszenie upadłości lub doprowadzić w terminie 30 dni do wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku, gdy nie dokonają żadnego z powyższych, narażają się na odpowiedzialność cywilnoprawną oraz karnoprawną. Warto zwrócić uwagę, że o ile w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości wystarczające jest jego złożenie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności, o tyle w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego konieczne jest wydanie przez sąd postanowienia o otwarciu takiego postępowania w tym terminie. Ustawodawca przewidział cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Są to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum

Polecamy