Narzędzia i techniki

Doświadczeni finansiści omawiają zastosowanie współczesnych narzędzi finansowych i controllingowych wskazując na korzyści, zagrożenia i metody obarczone najmniejszym ryzykiem. Przyglądamy się technikom sterowania płynnością finansową, zarządzania przepływami pieniężnymi czy wdrażania skutecznych rachunków kosztów. Nasi eksperci prezentują sprawdzone rozwiązania w podziale na controlling finansowy, operacyjny i strategiczny.

FiC_54_28.jpg

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako sposób na aktywne kształtowanie środowiska pracy i podniesienie wydajności

Pierwszą metodę oceny zarządzania bezpieczeństwem opracowano w 1978 r. (ISRS). Prawie 11 lat później, w 1989 r. przyjęto europejską dyrektywę ramową dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (dyrektywa 89/391/EWG), która gwarantuje ujednolicenie w państwach członkowskich minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Do chwili obecnej w UE wydano około 100 dyrektyw odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do problematyki BHP.

mc_52_budzetowanie.jpg

Proces budżetowania kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego na podstawie planów sprzedaży na regiony i klientów

Budżetowanie kosztów i wyniku zakładu produkcyjnego nie odbywa się w oderwaniu od planowania wyników innych obszarów funkcjonalnych w przedsiębiorstwie. Wielkość planowanej produkcji zależy w największym stopniu od planowanego wolumenu sprzedaży oraz od zapewnienia wystarczającego poziomu stanów magazynowych. W ramach grupy kapitałowej lub w przedsiębiorstwie posiadającym kilka oddziałów w jednym kraju wielkości te rozdzielane są w pierwszej kolejności na regiony, kraje oraz klientów.

FiC_54_54.jpg

Rachunek kosztów działań pomocą w skutecznym zarządzaniu portfelem produktów

Rachunek kosztów działań jest jedną z dokładniejszych metod określania jednostkowych kosztów produktu poprzez dogłębną analizę oraz alokację kosztów pośrednich. Jego wdrożenie z pewnością ułatwi zarządzanie portfelem produktów pod wieloma względami oraz może skutecznie wpłynąć na marżowość i efektywność działania całej firmy. Czy zawsze jednak jest to najlepsze rozwiązanie?

FiC_54_23.jpg

Controlling w HR – przegląd wybranych mierników efektywności zarządzania personelem

Celem materiału jest przybliżenie wybranych wskaźników, których zadaniem jest pomiar skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. W artykule zostaną opisane mierniki fluktuacji, absencji, obsługi kadrowej, strategiczne w zarządzaniu pracownikami oraz szkoleniowe, rekrutacji. Dodatkowo zostaną określone grupy odbiorców poszczególnych grup mierników. Całość będzie przedstawiona w formie macierzy przypisania KPI do poszczególnych klientów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

MC_53_cele.jpg

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

Aby współcześnie z sukcesem zarządzać sprzedażą, nie wystarczą już talent, dobre wyczucie rynku i wysokie kompetencje komunikacyjne. W obecnych warunkach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o trwałym sukcesie lub porażce decydują doskonale przygotowana strategia sprzedaży, jasno wytyczająca cele i kierunki działań, perfekcyjnie zaprojektowany i dostosowany do cyklu zakupowego klienta proces sprzedaży oraz efektywny system kontroli i informacji zwrotnej w zakresie działań sprzedażowych i ich wyników.

blur-1853262_1920.jpg

Analiza odchyleń wyniku rzeczywistego od zabudżetowanego

Odchylenie wyniku rzeczywistego od zabudżetowanego dla obszaru produkcyjnego należy w pierwszym etapie podzielić na czynniki zależne i niezależne od działań osób odpowiedzialnych. Następnie podział ten powinien się sprowadzać do wydzielenia bardziej szczegółowych kategorii odchyleń, aby dokonać prawidłowej oceny efektywności zarządzania zakładem produkcyjnym. Dzięki temu możliwe będzie połączenie postawionych w budżecie celów z rzetelną oceną osiągniętych wyników oraz z systemem motywacyjnym.

Archiwum