Finanse przedsiębiorstwa

Praktycy controllingu oraz dyrektorzy finansowi odpowiadają na pytania: jakie rozwiązania są bezpieczne z punktu widzenia małej, średniej i dużej firmy, w jakich obszarach działalności firmy istnieje największy potencjał do redukcji kosztów, jak optymalizować wydatki w dziale zakupów, marketingu czy logistyki. Dodatkowo analizujemy wrażliwość zysku firmy na zmiany poszczególnych kosztów i ich nośników oraz rozkładamy na czynniki pierwsze bezpieczne metody optymalizacji podatkowej.

FiC_48_72.jpg

Crowdfunding - finansowanie społecznościowe w praktyce

Crowdfunding to wciąż nowe zjawisko. Mechanizm inicjuje wystąpienie do społeczności internetowej z prośbą o udzielenie wsparcia w realizacji projektu, którym może ona być zainteresowana. Definicja crowdfundingu obejmuje otwarte zgłoszenie, polegające na zgromadzeniu środków finansowych w formie darowizny czy inwestycji bądź wspieranie określonej inicjatywy w innej formie wynagrodzenia. Projekt czy przedsięwzięcie jest finansowane przez grupę jednostek niebędących profesjonalistami. Komunikacja najczęściej odbywa się za pośrednictwem Internetu. Rewolucyność tego pomysłu polega na tym, że ludzie po raz pierwszy są lub staną się kapitałodawcami dla nowych przedsięwzięć. W zamian za to otrzymują określone świadczenie zwrotne.

FiC_47_56.jpg

Mezzanine finance – realna alternatywa finansowania przedsiębiorstw?

Przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka form finansowania działalności, począwszy od kapitału własnego, a na kredycie kończąc. Ten pierwszy jest najdroższy i najbardziej ryzykowny, ten drugi – nie zawsze dostępny. Gdzieś w połowie na tzw. półpiętrze, pomiędzy finansowaniem dłużnym a kapitałowym, znajduje się finansowanie tzw. mezzanine. Jest ono droższe od kredytu, może być jednak ciekawą formą uzupełnienia potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, gdy potrzebny jest kapitał na rozwój.

grafika_skorygowana.png

System finansowy jako usługa internetowa

Jarosław Poręba   Finanse i Controlling 46/2016 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w całej firmie. współpracy między różnymi działami.

Plan personalny. Pakiet rozwiązań w zakresie alokacji i wykorzystania pracowników w sposób korzystny dla wyników firmy

W większości przedsiębiorstw na rynku koszty osobowe to jedne z najwyższych ponoszonych kosztów działalności. Często w celu znalezienia oszczędności w firmie dokonywane są redukcje zatrudnienia, co obniża morale pracowników i w konsekwencji pogarsza jakość ich pracy, a w ujęciu długofalowym negatywnie wpływa na wyniki jednostki. Takiej sytuacji można uniknąć już na etapie planowania zatrudnienia na kolejne okresy, czyli przy tworzeniu planu personalnego. W artykule opisano sposób tworzenia efektywnego planu zatrudnienia, aby był on jak najbardziej efektywny dla firmy.

Beyond Budgeting. Część 3. Implementacja

Wyobraźmy sobie duże przedsiębiorstwo, w którym nikt, łącznie z członkami zarządu, nie ma indywidualnego programu premiowego. Jeśli firma wypracuje nadwyżkę zysku, jest ona dzielona równo między wszystkich pracowników firmy. Utopia? Sekta? Nie. Tak jest w Svenska Handelsbanken – jednym z największych szwedzkich banków, będącym prekursorem Beyond Budgeting.

photodune-11183993-businessperson-checking-bills-xs.jpg

Ceny transferowe obowiązki dokumentacyjne po nowemu

Uchwalone niedawno i podpisane przez prezydenta 27 października 2015 r. nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają istotne modyfikacje w dotychczasowych obowiązkach dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Podwyższony próg powiązań kapitałowych, uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników, nowy zakres informacji, które podatnik będzie zobowiązany przedstawić w dokumentacji cen transferowych, czy wprowadzenie obowiązku przedstawiania analiz porównawczych to najważniejsze ze zmian, jakie będą dotyczyć podatników już niebawem.

Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej

Powszechną praktyką międzynarodowych przedsiębiorstw jest świadczenie szerokiego zakresu usług wewnątrzgrupowych. W odniesieniu do usług świadczonych wewnątrz grup często zdarza się, że nie można ustalić ceny porównywalnej na wolnym rynku lub wiąże się to z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami w stosunku do uzyskanych korzyści.

project-management-xs.jpg

Budżet 2016 – wiarygodne narzędzie do podejmowania trafnych decyzji biznesowych

Ostatnie lata to w działach finansowych polskich przedsiębiorstw okres intensywnych zmian. Optymalizowane są procesy, wdrażane są zaawansowane narzędzia IT, część działalności przenoszona jest do centrów usług wspólnych. Jest jednak obszar, który w wielu przypadkach cały czas pozostaje dużym wyzwaniem, a organizacje nie kryją niezadowolenia z przebiegu procesów w nim zachodzących, przede wszystkim z ich wyników.

Beyond Budgeting - Część 2. Opis standardu

W poprzedniej części opisano zalety i wady zarządzania opartego na budżetowaniu, zasygnalizowany został kierunek zmian oraz najważniejsze powody, dla których warto zastanowić się nad celowością budżetu. Doświadczenia Jana Wallandera w Svenska Handelsbanken i efekty, jakie osiągnął, zarządzając bankiem w sposób eliminujący potrzebę stosowania budżetu, stały się inspiracją do stworzenia modelu zarządzania nazwanego Beyond Budgeting.

Archiwum

Polecamy